Koostöö olemus

Partneri roll maleva korraldamisel

Malevategevuste plaanimine ja elluviimine on pikaajaline protsess, mille käigus tuleb leida noortele sobivad tööülesanded, korraldada malevasse kandideerimine, lisada noored töötajate registrisse, sõlmida noorte ja rühmajuhtidega töölepingud ning panna paika maleva tegevusplaan.

Maleva korraldamisel tuleb tööandjal töölepingut sõlmides veenduda, et töö on noortele eakohane ja ei ohusta nende tervist. Tööandjal on kohustus küsida lapsevanema nõusolekut 7–14-aastast noort tööle võttes ning arvestada tööde planeerimisel töölepingu seadusest tulenevate nõuete ja alaealise töötamisele seatud piirangutega.

Maleva sisulise tegevuse korraldamisel pakub korraldaja noortele tuge töökogemuse saamisel, loob võimalusi sotsiaalsete oskuste arenguks ning mõtestab koos noortega, mida tähendab raha teenimine, millised on töötaja õigused ja kohustused.

Pärast malevat on oluline küsida kõikidelt osalistelt tagasisidet ning vajadusel teha sellest lähtuvaid otsuseid, kuidas järgmisetel kordadel malevat paremini ette valmistada ja korraldada.

Kooli roll maleva korraldamisel

Ettevõtete ja koolide koostöö
Koolide ja ettevõtete koostöö maleva korraldamisel.

Koolid pakuvad malevastele toitlustust ja majutust ning tööülesandeid, mida saab teha kooli territooriumil või ruumides.

Malevasuveks valmistumine on sageli tihedalt seotud kooli muude noorsootöö tegevustega. Näiteks korraldatakse malevasse kandideerijatele karjääri, tööseadusandlust ja tööohutust käsitlevaid koolitusi. Samuti töötab osa õpetajad suvel maleva rühmajuhina ja toetab noori töökogemuse saamisel.

Kool saab õpilase malevas töötamist arvestada näiteks karjääriõppe, ettevõtluse ja majanduse ainetundide või valikkursuste praktilise tööna.

Koostöö eelised ja kitsaskohad

  • Koolipoolsed koostöö eelised: suurendab õpilaste motivatsiooni saada teadmisi ja praktilisi kogemusi kindlas ainevaldkonnas, võimaldab õpilastel ennast proovile panna tegelikus töökeskkonnas, aitab suurendada noorte karjääriteadlikkust, toetab õpilaste omaalgatust ja ettevõtlikkust jne.
  • Partneripoolsed koostöö eelised: arendab ja soodustab kogukondlikku koostööd, kaasab malevategevustesse eri valdkondade spetsialiste, asutused ja ettevõtted saavad oma tegevusala noortele tutvustada ja selle vastu huvi äratada jne.
  • Koolipoolsed koostöö kitsaskohad: töö- ja ajamahukas, on raske leida noortele ea- ja jõukohaseid töid jne.
  • Partneripoolsed koostöö kitsaskohad: töö- ja ajamahukas, kulukas (nt malevanoorte ja rühmajuhtide töötasu, ühisürituste ja koolituste korraldus, transport, toitlustus, majutus) jne.