Koostöö olemus

Partneri roll õppekäikude korraldamisel

Kooliväline partner saab omalt poolt pakkuda tavapärasest erinevat õppekeskkonda, kus õpilased uudses olukorras proovivad rakendada oma teadmisi ja lahendavad mitmesuguseid ülesandeid.

Partner võib õpetajal aidata koostada õppekäigu kava, et õpikogemus oleks sisutihe ja huvitav.

Kooli roll õppekäigu korraldamisel

Ettevõtete ja koolide koostöö
Koolide ja ettevõtete roll õppekäigu korraldamisel

Õppekäikudel käiakse eri õppeainete raames ning need toimuvad õpetaja juhendamisel. Õppekäik korraldatakse enamasti ühe ainetunni ajal või vältab see terve koolipäeva.

Õppekäigu kavandamise ajal on vajalik, et õpetaja on varem tutvunud kohaga, kuhu minnakse, ning selgitab õpilastele õppekäiguga seotud teemasid ja konkreetseid eesmärke. Kui õppekäiku kavandatakse koos koolivälise partneriga, tuleks tegevusi tingimata ühiselt välja mõelda, et õpilased saaksid võimalikult positiivse ja tulemusliku õpikogemuse.

Õppekäigu ajal on oluline, et õpilastel oleks võimalik endal uurida ja avastada ning teha järeldusi. Õpilased tegutsevad õppekäikudel tihti kas iseseisvalt, paarides või meeskondades ning õpetaja otsese juhendamiseta, seega selged õpijuhised toetavad õpilaste aktiivsust ja eesmärkide saavutamist.

Õppekäigule järgnev ühine kokkuvõtete tegemine aitab õpilastel kinnistada õppekäigul saadud kogemusi, jagada ühiseid muljeid ja koguda tagasisidet.

Kasulikke nõuandeid õppekäigu ettevalmistamiseks ja korraldamiseks leiab „Metoodilisest juhendist“, mis asub veebilehe allosas: https://www.miks.ee/index.php/opetajale/leht/naidisprobleemulesanded-loodusainete-ja-karjaariopetuse-integreerimine 

Koostöö eelised ja kitsaskohad

  • Koolipoolsed koostöö eelised: mitmekesistab õppetööd, kaasab õppetegevustesse eri valdkondade spetsialiste, võimaldab õpilastel ennast proovile panna tegelikus töökeskkonnas, aitab suurendada õpilaste karjääriteadlikkust, toetab õpilaste omaalgatust ja ettevõtlikkust jne.
  • Partneripoolsed koostöö eelised: arendab ja soodustab kogukondlikku koostööd, panustab kohaliku hariduselu arengusse, asutused ja ettevõtted saavad oma tegevusala noortele tutvustada ja selle vastu huvi äratada jne.
  • Koolipoolsed koostöö kitsaskohad: ajamahukas ja kulukas (nt sissepääsutasud, toitlustus, transport) jne.
  • Partneripoolsed koostöö kitsaskohad: kooli õppekavaga sobivate õppeprogrammide väljatöötamine, projektide finantseerimine, ajamahukas ja kulukas (nt juhendajate töötasu, õppevahendid, transport, toitlustus) jne.