Koostöö olemus

Partneri roll praktika korraldamisel

Kooliväline partner pakub praktika läbiviimiseks oma töökeskkonda ning juhendab õpilasi praktika ajal. 

Juhendamise puhul on oluline, et õpilased tutvuksid meeskonna, töökeskkonna, tööjuhendite, organisatsiooni tavade ja põhiväärtustega. Harjutamine teeb meistriks – seega peaksid õpilased tööle ise käed külge panema, et saada praktilisi oskusi ja kujuneks vilumus.

Tööülesandeid täitvaid õpilasi tuleb individuaalselt juhendada ja anda ka tagasisidet.

Kooli roll praktika korraldamisel

Ettevõtete ja koolide koostöö
Koolide ja ettevõtete koostöö praktika loomisel.

Praktika kavandamise ajal on oluline seada eesmärgid, määratleda kooli ja praktikakoha ülesanded ning teha tegevusplaan. Koolil tuleb koostada praktika korraldamise juhend ja praktikapäeviku vorm, mis sobivad õpilase õpitaseme ning teoreetilise ettevalmistusega.

Praktika puhul on esmatähtis juhendamine. Vajalik on nii kooli kui ka koolivälise partneri ühine panus, et praktika eesmärk ning juhendamise tähtsus saaks selgesti sõnastatud ja mõtestatud.

Praktika lõppedes on soovitatav korraldada praktikal käinud õpilaste ühisarutelu, kus õpilased saavad koolikaaslastele ja õpetajale rääkida, kuidas praktika kulges, mida kasulikku nad õppisid ja mida saadud kogemus neile andis.

Pärast praktikat on tähtis küsida kõikidelt osalistelt tagasisidet ning vajaduse korral teha saadud info põhjal muudatusi, et edaspidi tegevusi veelgi paremini ette valmistada ja korraldada.

Koostöö eelised ja kitsaskohad

  • Koolipoolsed koostöö eelised: mitmekesistab õppetööd, kaasab õppetegevustesse eri valdkondade spetsialiste, suurendab õpilaste motivatsiooni omandada teadmisi ja praktilisi kogemusi kindlas ainevaldkonnas, võimaldab noortel ennast proovile panna tegelikus töökeskkonnas, aitab suurendada õpilaste karjääriteadlikkust, toetab omaalgatust ja ettevõtlikkust jne.
  • Partneripoolsed koostöö eelised: arendab ja toetab kogukondlikku koostööd, panustab kohaliku hariduselu arengusse, asutustel ja ettevõtetel on soodne võimalus oma tegevusala noortele tutvustada ja selle vastu huvi äratada, õpilased saavad hea ettekujutuse partneri karjäärimudelist jne.
  • Koolipoolsed koostöö kitsaskohad: töö- ja ajamahukas, kulukas (nt koolipoolse juhendaja töötasu, transport, toitlustus) jne.
  • Partneripoolsed koostöö kitsaskohad: töö- ja ajamahukas, kulukas (nt töökohapoolse juhendaja töötasu, töövahendid, transport) jne.