Koostöö olemus

Partneri roll töövarjutamise korraldamises

Kooliväline partner avab noortele oma asutuse uksed ja kutsub jälgima eri ametikohtadel töötavate inimeste igapäevast tööd.

Tähtis on luua õpilast toetav keskkond ning määratleda koos koolipoolse juhendajaga ühised eesmärgid ja tegevused, mida võiks töövarjuks olles tähele panna.

Oluline on anda tagasisidet nii partnerile, keda varjutati, korraldavale koolile kui ka töövarjuks käinud noortele.

Kooli roll töövarjutamise korraldamisel

Ettevõtete ja koolide koostöö
Koolide ja ettevõtete koostöö töövarjutamise
korraldamisel.

Töövarjutamise kavandamisel on tähtsal kohal eesmärkide, töövarju ja töövarjutatava ülesannete määratlemine ning tegevusplaani paikapanek. Oma kooli juhendaja koostab üldjuhul juhendi, mis toetab õpilasi nii töövarjuks olemise ajal kui ka pärast tegevuste mõtestamisel ja analüüsimisel.

Enne töövarjutamise algust selgitab oma kooli juhendaja õpilastele töövarjuks olemise tähendust ning suunab neid märkama, millega erisugustel ametikohtadel päriselt tegeletakse, milliseid teadmisi ja oskusi selles töös vaja läheb, millist haridust see amet eeldab ja kus huvipakkuvat eriala õppida saab.

Koolile on töövarjutamine hea võimalus teha koostööd lapsevanemate, vilistlaste ja kohalike tööandjatega, et innustada lapsevanemaid lapsi tööle kaasa võtma, luua kontakte kooli vilistlastega ja kutsuda omakandi tööandjaid tutvustama noortele oma ettevõtte ametikohti ja nende tööülesandeid.

Töövarjutamise analüüsimisel ning koostöö arendamisel omab suurt väärtust kõikidelt osalistelt küsitud tagasiside, sest sealt saadud infost on palju kasu edasise tegevuse kavandamisel. Kõigi arvamust teades on hõlpsam seada ühiseid eesmärke ja tõhustada koostööd kooliväliste partneritega.

Koostöö eelised ja kitsaskohad

  • Koolipoolsed koostöö eelised: mitmekesistab õppetööd, kaasab õppetegevustesse eri valdkondade spetsialiste, suurendab õpilaste motivatsiooni omandada kindla ainevaldkonnaga seotud teadmisi ja praktilisi kogemusi, võimaldab õpilastel ennast proovile panna tegelikus töökeskkonnas, aitab suurendada õpilaste karjääriteadlikkust, toetab õpilaste omaalgatust ja ettevõtlikkust jne.
  • Partneripoolsed koostöö eelised: arendab ja toetab kogukondlikku koostööd, panustab kohaliku hariduselu arengusse, asutused ja ettevõtted saavad oma tegevusala noortele tutvustada ja selle vastu huvi äratada jne.
  • Koolipoolsed koostöö kitsaskohad: töö- ja ajamahukas, kulukas (nt õpetajate karjääri- ja tööhõiveteemalistel koolitustel osalemise tasu, transport, toitlustus) jne.
  • Partneripoolsed koostöö kitsaskohad: töö- ja ajamahukas, kulukas (nt transport, toitlustus töövarjude vastuvõtul) jne.