Koostöö olemus

Partneri roll laagri korraldamisel

Koolivälised partnerid saavad korraldada õpilastele töötube, viia neid õppekäigule või kutsuda osalema õppeprogrammides.

Osa looduskeskusi pakub kooligruppidele õpperuume ning toitlustust ja majutust.

Kooli roll laagri korraldamisel

Ettevõtete ja koolide koostöö
Koolide ja ettevõtete koostöö laagri
korraldamisel.

Laagri tegevuste kavandamise järgus tuleb leida koostööpartnerid, kelle toel laager saaks toimuda. Koos tuleb läbi mõelda ja kokku leppida, milline on laagri eesmärk, programm, toimumise aeg ja koht ning milliseid koostööpartnerid soovitakse kaasata. Kooli õpetaja kavandab nii laagrile eelnevad kui ka järgnevad tegevused, et toetada õpilaste laagrisse mineku ettevalmistust ja laagrieluga kohanemist ning korraldada tegevuste kokkuvõtmist ja tagasiside mõtestamist.

Laagri korraldamisel on tähtis, et õpetaja jagaks laagriga seotud infot lapsevanematega. Vajaduse korral võib õpetaja küsida lapsevanematelt eraldi nõusolekut laagris osalemiseks ning paluda täita laagris osalemise ankeet, kuhu märgitakse õpilase ja tema vanemate kontaktandmed ning noore tervisest tulenevad erivajadused. Lapsevanem kinnitab oma allkirjaga, et on laagri tingimustega tutvunud ja neid ka oma lapsele tutvustanud.

Kuna laagrid kestavad üldjuhul mitu päeva, siis on kasulik teha igast laagripäevast kokkuvõte ning kavas olevaid tegevusi muuta või täiendada, kui see on vajalik või otstarbekas.

Pärast laagrit on oluline küsida kõikidelt osalistelt tagasisidet. Saadud infot võib käsitleda kui uute õppetegevuste kavandamise ideepanka, kus on tallel head mõtted järgmiste laagrite korraldamiseks.

Koostöö eelised ja kitsaskohad

  • Koolipoolsed koostöö eelised: mitmekesistab õppetööd, kaasab õppetegevustesse eri valdkondade spetsialiste, õpilased saavad osaleda praktilistes töötubades, suurendab noorte huvi saada teadmisi ja praktilisi kogemusi mõnes kindlas ainevaldkonnas, toetab õpilaste omaalgatust ja ettevõtlikkust jne.
  • Partneripoolsed koostöö eelised: arendab ja soodustab kogukondlikku koostööd, arendab kohalikku hariduselu, asutused ja ettevõtted saavad oma tegevusala noortele tutvustada ja selle vastu huvi äratada jne.
  • Koolipoolsed koostöö kitsaskohad: töö- ja ajamahukas, kulukas (nt juhendajate töötasu, ruumide rent, õppevahendid, majutus, toitlustus, transport) jne.
  • Partneripoolsed koostöö kitsaskohad: kooli õppekavaga sobivate programmide väljatöötamine, projektide ja programmide rahastamine jne.

Tutvu ka noortelaagri korraldaja käsiraamatuga: https://pilv.hm.ee/index.php/s/H1GMaMYyDFACnEm#pdfviewer.