Koostöö olemus

Partneri roll loov-, uurimis- ja praktilise töö juhendamisel

Kooliväline partner saab õpilastele soovitada loov-, uurimis- ja praktilise töö teemasid ning uurimismeetodeid, pakkuda kaasjuhendamist ning tuua teemakäsitlusse valdkondlikud teadmised.

Kui partneril pole võimalik õpilast pidevalt juhendada, saab ta teda juhatada huvitavate uurimisvaldkondade ja -teemade juurde või aidata teemat piiritleda ning olla nõustaja rollis.

Kooliväline partner saab õpilasele pakkuda uurimuse tegemiseks sobivat töökeskkonda või -vahendeid.

Ettevõtete ja koolide koostöö
Koolide ja ettevõtete koostöö loov- uurimis- ja praktilise
töö juhendamisel.

Kooli roll loov-, uurimis- ja praktilise töö juhendamisel

Kooli ülesanne on töötada välja loov-, uurimis- ja praktilise töö koostamise juhend (vt nt Võru Gümnaasiumi õpilasuurimuse ja praktilise töö juhend) ning mõelda läbi tööprotsessi korraldus: kuidas valmistada õpilasi ette töö tegemiseks ja lõpule viimiseks ning kinnitada sobivad teemad ja juhendajad.

Loov-, uurimis- ja praktilise töö tegemise ajal on tähtis osa kooli juhendajal ehk õpetajal-juhendajal, kes teab õpilase võimeid ning oskab teda suunata, nõustada ja innustada kogu õppeprotsessi jooksul. Vajaduse korral aitab õpetaja-juhendaja õpilasel koolivälise juhendajaga ühendust võtta ja toetab suhtlust õpilase ja juhendaja vahel. Pooltevaheline tõhus kommunikatsioon ja hästi plaanitud tegevused on positiivse tulemuse saavutamiseks määrava tähtsusega.

Õpilase arengu toetamiseks on töö kirjutamise ajal oluline kooli juhendajal toetada õpilase koostööd koolivälise juhendajaga ning õpilase eneseanalüüsi teostamist. Peale peale töö valmimist on vajalik ühiselt kõigi osapooltega teha kokkuvõtteid töö protsessi ja tulemuse kohta.

Koostöö eelised ja kitsaskohad

  • Koolipoolsed koostöö eelised: parandab hariduse kvaliteeti, mitmekesistab õppetööd, kaasab õppetegevusse eri valdkondade spetsialiste, tutvustab teaduslikku mõtteviisi ja meetodeid, aitab seostada teaduse valdkondades õpitavat igapäevaeluga, arendab õpilaste oskust tulla toime mitmesugustes sotsiaalsetes suhetes, aitab suurendada õpilaste karjääriteadlikkust, toetab õpilaste omaalgatust ja ettevõtlikkust jne.
  • Partneripoolsed koostöö eelised: edendab kohalikku hariduselu, uurimistöö tulemused võivad täiendada spetsialisti enda valdkonnaga seotud teadmisi või leida rakendust igapäevatöös, asutused ja ettevõtted saavad oma tegevusala noortele tutvustada ja selle vastu huvi äratada jne.
  • Koolipoolsed koostöö kitsaskohad: töö- ja ajamahukas (sobivate uurimisküsimuste ja -meetodite leidmine), vastutusrikas (nt tuleb selgitada teadusliku uurimistöö eetilisi aspekte ja tagada nende täitmine), kulukas (nt töövahendid, transport, toitlustus, majutus) jne.
  • Partneripoolsed koostöö kitsaskohad: töö- ja ajamahukas, kulukas (nt partneripoolse juhendaja töötasu, vajalikud töövahendid, transport) jne.