Koostöö olemus

Partneri roll praktikumi korraldamisel

Koolivälised partnerid saavad pakkuda koolidele oma ruume, koostada ise praktikumide õppesisu ja juhendada tegevust.

Pikemaajalise koostöö vältel võib praktikumidest välja kasvada näiteks ühistel eesmärkidel põhinev valikkursus või õppesuund.

Kooli roll praktikumi korraldamisel

Ettevõtete ja koolide koostöö
Koolide ja ettevõtete koostöö praktikumi loomisel.

Praktikumi kavandamise järgus on oluline välja selgitada nii kooli kui ka partneri võimalused ja vajadused ning seada ühised eesmärgid, mida soovitakse õppetegevuste vältel saavutada.

Praktikume korraldatakse nii kooli kui ka kooliväliste partnerite ruumides ning juhendajad võivad olla kas koolist või partneri poolt. Kool koostab üldjuhul õppeaine või valikkursuse ainekava, mille raames praktikumi tegevusi kavandatakse ja ellu viiakse.

Praktikumi ainesisu arendamiseks ja koostöösuhete hoidmiseks on vajalik, kool koguks regulaarselt ja süsteemselt tagasisidet ning teeks selle põhjal järeldusi ja muudatusi.

Koostöö eelised ja kitsaskohad

  • Koolipoolsed koostöö eelised: mitmekesistab õppetööd, kaasab õppetöösse eri valdkondade spetsialiste, võimaldab kasutada nüüdisaegseid õpitingimusi, suurendab õpilaste motivatsiooni saada teadmisi ja praktilisi kogemusi kindlas ainevaldkonnas jne.
  • Partneripoolsed koostöö eelised: edendab ja soodustab kogukondlikku koostööd, arendab kohalikku hariduselu, asutused ja ettevõtted saavad oma tegevusala noortele tutvustada ja selle vastu huvi äratada jne.
  • Koolipoolsed koostöö kitsaskohad: töö- ja ajamahukas, kulukas (nt praktikumide juhendajate töötasu, õppevahendid, transport) jne.
  • Partneripoolsed koostöö kitsaskohad: kooli õppekavaga sobivate praktikumide väljatöötamine, töö- ja ajamahukas, kulukas (nt juhendajate töötasu, õppevahendid, transport) jne.