Õpilaste teadustööde riiklik konkurss

Konkursi eesmärk on pakkuda heal tasemel uurimistöö koostanud õpilastele väljundit ning motiveerida ja innustada noori teaduslikumale teemakäsitlusele ka kooli uurimistöödes. Konkursil osalemine annab hea võimaluse saada tagasisidet tehtud tööle ja end teistega võrrelda ning suurima väärtusena  – kohtuda sarnaste huvidega eakaaslastega nii Eestist kui mujalt maailmast.

Konkursi auhinnafond on (aastal 2023) 18 400 eurot . Rahalised auhinnad saavad ka I preemia pälvinud tööde juhendajad. Premeeritute seast valitakse ka Eesti esindajad Euroopa Liidu noorte teadlaste konkursilerahvusvahelisele teaduskonkursile
Regeneron ISEF Ameerika Ühendriikides. Lisaks paneb Eesti Teadusagentuur omalt poolt välja eriauhinnad osalemiseks International Wildlife Reseach Week Šveitsi Alpides ja Šveitsi talendifoorumil.
Rahvusvahelised konkursid avavad noorte jaoks sageli uusi ja veel põnevamaid uksi teadusmaailma.

ÕTK
2023. aasta Õpilaste teadustööde riikliku konkursi
parimad. Foto: Johanna Adojaan

Põhikool:
kaks I preemiat (a´ 1000 eurot);
kaks II preemiat (a´ 800 eurot);
kaks III preemiat (a´ 700 eurot).

Gümnaasium:
kaks I preemiat (a´ 1500 eurot);
kaks II preemiat (a´ 1100 eurot);
kaks III preemiat (a´ 700 eurot).

Kõigi I preemia pälvinud teadustööde juhendajate preemiad (a´ 1700 eurot).

Osalemine Õpilaste teadustööde riiklikul konkursil

Tööde valdkond ja teema on vabad, oodatud on tööd nii reaal- kui humanitaaraladelt, matemaatikast, füüsikast ja arvutiteadusest kuni kirjanduse ja kunstiajalooni. Oluline on, et teemavalik on piisavalt põhjendatud. Konkursil võivad osaleda kõik konkursi väljakuulutamise hetkel 14-19-aastased Eestis õppivad õpilased, Eestis õppivad üliõpilased, kes on õppima asunud konkursi väljakuulutamise aastal, ning nimetatud isikutest koosnevad kuni 3-liikmelised kollektiivid.

Kui saadate meile praktilise töö või loovtöö (projekt, leiutis, arvutiprogramm, mingi objekti konstrueerimine) peab töö olema vormistatud teadustööle kohaseltst selle juurde peab kuuluma ka korralik uurimuslik osa. Samuti võiks töö tulemustel oleks ka mingi praktiline väljund või vähemalt potentsiaal (see ei ole eelduseks humanitaaria valdkonna tööde puhul). Töös püstitatud probleem ja selle võimalikud lahendused peaksid olema laiemat huvi pakkuvad.

Kui tegemist on meeskonnatööga, siis peab olema arusaadavalt välja toodud kõigi töö autorite panus töö valmimisse. Kui tegemist on osaga suuremast uurimistööst, siis peab konkursile esitatav töö moodustama selgelt eristatava iseseisva osa ja töö autori(te) panus sellesse peab olema arusaadavalt välja toodud.

Konkursile võib esitada ka teistel võistlustel osalenud töid, kuid mitte varem käesoleval konkursil samal kujul osalenud töid. Eelmistel aastatel meie konkursil osalenud tööd peavad uuesti esitamisel olema oluliselt edasi arendatud. Kuna konkursikomisjoni koosseis on enam-vähem sama, siis tuntakse varem esitatud tööd kindlasti ära.

Töö esitamine Õpilaste teadustööde riiklikule konkursile

Tööd esitamine konkursile toimub aasta alguses. Konkursil osalemiseks on vaja esitada uurimistöö koos lisadokumentidega:

  1.  eestikeelne täismahus uurimistöö ning juurde kuuluvad materjalid:
  • esitatakse elektrooniliselt – elektroonilise versiooni saab üles laadida veebis konkursside keskkonnas aadressil www.etag.ee/konkursid
  • kogu töö eesti- ja inglisekeelne kokkuvõte 1 lk mõlemad (palun selle puhul jälgida struktuuriloogikat: uurimistöö teema valimise põhjendus ja teema aktuaalsus; uurimistöö eesmärgid ja hüpoteesid; uurimismetoodika; tulemused; järeldused ja ettepanekud edasiseks uurimiseks);

2. töö suuremahulised lisad (kui neid on);

3. koopia töö autori(te) isikutunnistuse või muu isikut tõendava dokumendi isikuandmetega leheküljest (esitada elektrooniliselt);

4. juhendaja(te) kirjalik arvamus (esitada allkirjastatuna kas pdf-is või digidokis, esitada elektrooniliselt, üles laadida koos töö failiga konkursside keskkonnas aadressil www.etag.ee/konkursid). Siin võiks välja tuua kas töö autor või autorid pakkusid ise välja teema, kui palju aitas juhendaja metoodika ja kirjanduse valikul ning tööprotsessis laiemalt (analüüsil ja töö kirjutamisel, järelduste tegemisel). Kas tööd on tutvustatud koolis või laiemalt?
5. täidetud elektrooniline osalusvorm (täidetav veebis aadressil www.etag.ee/konkursid).

Loe lähemalt Eesti Teadusagentuuri kodulehelt.