“Insener kui valdkondade ühendaja” miks.ee suvekoolis

Töötuba miks.ee suvekoolis

23.-24. augustil toimus Nelijärvel viiendat korda teaduse populariseerijatele mõeldud miks.ee suvekool, kus sellel aastal oli läbivaks teemaks „Insener, kui erinevate eluvaldkondade ühendaja“. Ettekanded ja töötoad julgustasid õpetajaid ning ringijuhte noortele inseneride tegemisi rohkem tutvustama ja erinevate valdkondadega lõimima.
Ürituse avanud Eesti Teadusagentuuri teaduse populariseerimise osakonna juhataja Terje Tuisk sõnas, et LTT-ainete (loodus- ja täppisteaduste ning tehnoloogia) õppimisega kõrgkoolides on seis üldiselt hea ja ka lõpetajate protsent näitab tõusu, kuid kitsamalt inseneri eriala puhul kahjuks nii ei ole. Seepärast sai miks.ee suvekooli läbivaks teemaks just inseneeria. Ürituse laiem eesmärk on näidata, et peaaegu kõik meie elus on inseneeriaga seotud ja suunata teaduse populariseerijad oma tegevusi selle temaatikaga siduma. Enda valdkonnale inseneeria vaatenurgast lähenemine värskendab ja loob päris uusi tegevusvõimalusi, mida sihtgrupile pakkuda.

Töötuba miks.ee suvekoolis

Nagu ikka olid suvekooli ettekanded huvitavad ning panid kaasa mõtlema. Mihkel Kangur ja Liisa Puusepp Tallinna Ülikooli loodus- ja terviseteaduste instituudist ärgitasid kuulajaid vaatama keskkonnakaitse teemadele inseneri pilguga. Maakeral jääb ressursse üha vähemaks, seetõttu peame innovatsiooni puhul arvestama toote elukaare ja kasutatavate ökosüsteemi hüvedega. Inseneeria peab arvestama teenuse või toote arendamisel terviklikku pildiga: kust tuleb tooraine, mida tehakse tootmisjääkidega, kas ettevõttes makstakse õiglast palka jne. Ettekande sõnum oli, et disainida on vaja tootmise protsessi, mitte toodet ennast. Vajalik on läbi mõelda kõik toote valmimisega seonduvad aspektid.

Erki Lember Tallinna Tehnikaülikoolist tutvustas vee inseneri ametit ja tööülesandeid ning rääkis laiemalt vee kasutuse tulevikust. Kuulajatelt uuriti arvamusi selle kohta, kas tulevikus me joome reovett ning vastusena tutvustas lektor juba rakendatavaid lahendusi reovee kasutusel. Näiteks USAs on piirkondi, kus tarbijateni suunatud vesi koosneb 70% põhjaveest ja 30% puhastatud reoveest, mida nimetatakse kasutatud veeks. Saksamaa insenerid on teinud ettepaneku asendada reovesi terminiga kasutatud vesi, et valmistada ühiskonda ette tulevasteks muutusteks.

“Küte on kütkestav! Jahutus on jalustrabav!”

Suvekooli teisel päeval rääkis Tallinna Tehnikaülikooli õppeprorektor Hendrik Voll oma kogemust lähtudes võimalustest ja probleemidest inseneeria populariseerimisel. Murekohana tõi ta välja, et pahatihti kaldutakse panustama niigi tuntud erialade populariseerimisele, samas kui inseneriharidusel on mitmeid erialasid ja õppekavasid, mille tuntust oleks hädasti vaja suurendada. „Ebapopulaarsete insenerierialade eksistents sõltub sellest, kas mõni fanaatik suudab selle eriala populariseerimise vankrit vedada. Keegi ei taha tegeleda valdkonnaga, kus töötavaid inimesi kutsutakse katlakütjateks ja torujürideks. Seepärast tuleb leida võimalus tutvustada eriala huvitavas võtmes ja murda stereotüüpe. Näiteks kütte-, ventilatsiooni- ja jahutusinseneri eriala tutvustustes kasutasime ebatüüpilisi, kuid tähelepanu köitvaid sõnumeid – Küte on kütkestav! Jahutus on jalustrabav!“ näitlikustas Voll populariseerimise võtteid. 

õhupalliauto miks.ee suvekoolis

Räägiti ka inseneripedagoogikast, õpiti õppetöös mänge kasutama ning TTÜ Mektory Tehnikakool tutvustas „Noore inseneri programmi“, mille raames on põhikoolide ja gümnaasiumi noortel suurepärane tasuta võimalus tutvuda insenerialadega.
Praktilisi oskusi ja teadmisi pakkusid mõlemal päeval toimunud töötoad. Näiteks ehitati gravitatsiooniautot, tehti erinevaid keemilisi katseid „Munakoorelaboris“ ning osalejatel oli mobiilses töökojas oli võimalik oma kätega ehitada töötav seinakell.
Kõigile huvilistele on miks.ee suvekooli programm, esitluste ning töötubade slaidid ja juhendid kättesaadavad ürituse lehel. Järgmine suvekool toimub 2019. augustis ning kõigil huvilistel tasub jälgida miks.ee portaali või Facebooki lehte, kus avaldatakse info programmi ja registreerimise kohta.

 

Artikkel aitab kaasa teadus- ja tehnoloogiapakti eesmärkide saavutamisele. Pakt on ühiskondlik koostöölepe teaduse, tehnoloogia ja inseneeria valdkonna arendamiseks. Pakti üldeesmärk on valdkonna hariduse ja ettevõtluse jätkusuutlik arendamine ning piisava tööjõu tagamine Eestis. 
Pakti koostöövõrgustik pakub tuge ja uut infot oma tegevuste kavandamisel ning elluviimisel, võimaldab olla infovahetuses pakti teiste partneritega, saada osa teiste parimast praktikast ning jagada oma kogemusi.
Pakti eesmärkide ja tekstiga saab lähemalt tutvuda siit. Selleks, et hoida end kursis tegevustega, mida teaduse, tehnoloogia ja inseneeria valdkonna edendamiseks tehakse, on hea liituda teadus- ja tehnoloogiapakti Facebooki grupiga

 

Õpilaste teadusfestival 2024 autasustamine

Õpilaste teadusfestivali autasustamine 2024

Õpilaste teadusfestival 2024 kutsub osalema!

Õpilaste teadusfestival 2024

Kuidas teha mõjusat posterettekannet?

Kuidas teha mõjusat posterettekannet?