Käsiraamat tutvustab tervikliku eluviisi aluseid

Gaia hariduse käsiraamat

Tekst: Sven Paulus

Värskelt ilmunud käsiraamat annab ülevaate Gaia hariduse neljast aspektist, nende sisust ning tähendustest ja näitab, kuidas neid aspekte käsitleda huvihariduse kontekstis. Raamatut tutvustasid lähemalt selle koostajad, Tallinna Ülikooli õppejõud ja ökoloogid Liisa Puusepp ja Mihkel Kangur.

Kellele on mõeldud „Tervikliku eluviisi alused. Gaia hariduse käsiraamat”?

Esmalt on ta suunatud ja tellitud huvihariduse jaoks, aga ilmselgelt sobib raamat ükskõik, millise vanuseastme õpetamiseks igas koolis. Peamiselt on see õpetajatele, kes soovivad tegeleda säästva arengu haridusega. Raamat annab mõtteid ja nõuandeid ning on suunatud toetama temaatilist haridust, mis on riiklikus õppekava läbiv teema. Selle täitmise peamine raskus on jaotunud kooli ja mitteformaalse hariduse süsteemi vahele. Seega sobib käsiraamat rohkem keskkonnahariduskeskuste või mitteformaalhariduse süsteemis toimivate hariduskeskuste jaoks. Samas, Gaia hariduse peale on üles ehitatud ka Gaia kool, nii et see  mudel toimib nii formaalhariduse kui ka mitteformaalhariduse süsteemis.

Raamatu eesmärk on seega tutvustada terviklikku ehk gaialikku maailmakäsitlust?

Eelkõige soovime tutvustada ja näidata, kuidas on võimalik luua terviklikult toimivaid haridusprogramme või õpiülesandeid ja millised elemendid neis olema peaksid. See lähenemine on suunatud õppija enesearengule ja riigi ning kogukonna arengule. Oleme pidanud silmas tervikut – et ükskõik, mida ka teeme, võiks see kaasa aidata tervikliku mõtteviisi toetamisele. Seni on tegu ühe parima mudeliga, mida oleme näinud ja seda on ka tunnustatud UNESCO poolt.

Raamatus on toodud mõned praktilised näited, kuidas õppetööd läbi viia, et seal oleks olemas pea-käsi-süda õpetamise viisid läbi mille on toetatud õppija enda areng ja antud panus ka kogukonna ja maailma arengusse.

Palun selgitage, mida see tähendab, et kõik õppetegevused kannavad endas midagi nii peale, kätele kui südamele (raamatus lk 10).

Pea-südame-käega õppimine tugineb konstruktivistlikule kasvatusfilosoofiale. Kuigi sarnast lähenemist on soovitanud mitmed kasvatusfilosoofia koolkonnad, on kõige tuntumaks selle ehk teinud USA keskkonnahariduse ja ökoloogilise disaini eestvedaja David W. Orr ökoloogilise kirjaoskuse arendamiseks. See haridusmudel näitab transformatiivse kogemuse terviklikku olemust ja seob kognitiivse domeeni (pea) kriitilise refleksiooniga, afektiivse domeeni (süda) ratsionaalse teadmisega ja psühhomotoorse domeeni (käe) kaasatuse ja tegutsemisega.

See mudel ei esinda mitte ainult transformatiivsete protsesside mitmemõõtmelist olemust, vaid hõlmab ka õppimise koha ja keskkonna olulisust. Kohakontekst loob autentse kogemuse raamistiku sügavamateks mõtisklusteks, seotuseks ja keha/sensoorseks stimulatsiooniks. Kui informatsiooni töötlemine ja talletamine toimub valdavalt eesaju tasemel, siis tugevamad mälusisud tekivad kui õppimisse on haaratud ka keskaju, mis peamiselt on seotud liikumise ja emotsioonidega. Samuti aitab läbi tegevuse tunnetatud ja emotsionaalselt ning eetiliselt dimensioneeritud õpitegevus muuta uut teadmist õppija jaoks tähenduslikumaks.

Raamatul on palju autoreid, kuid mis on selle sisuks?

Oleme selle terviku jaotanud nelja olulise aspekti vahel. Need aspektid korduvad säästvast arengust rääkivates dokumentides või raamatutes ja on kirjas ka Eesti riikliku säästva arengu strateegia peatükkides. Lisaks kultuurilisele, sotsiaalsele ja majanduslikule vaatele oleme keskendunud ökoloogilistele suhetele. Nende nelja olulise suuna juures tuuakse välja ka kogemuslikud õpitegevused, mis aitavad kogu temaatikat õpilastele edasi anda. Teooriat ja kogemuslikke õpitegevusi kombineerides ongi võimalik saavutada nelja aspekti ühtne või samaaegne käsitlemine. See nõuab õpetajalt natuke loomingulisust, aga teoses näitamegi, milliseid aspekte ja kuidas on võimalik õppetöös rakendada.

Viiendas peatükis oleme püüdnud need neli aspekti üheskoos ühe näite varal kokku tuua. Ainete lõimimine on üks keerukamaid asju koolis, seda näeme ka ülikoolis ja seetõttu arvan, et viies peatükk on omaette suur väärtus, kus kirjeldatakse ühe näidisõppeprogrammina erinevate aspektide lõimimisvõimalusi lähtudes Gaia hariduse raamistikust.

Kui rääkida autoritest, siis on Eestis juba pikka aega toimetanud täiskasvanutele suunatud täiendkoolitusprogramm ehk Gaia Akadeemia. Kõik raamatu autorid on ühtlasi Gaia Akadeemia õppejõud. Lisaks teoreetilisele taustale on nad ka praktikud, mis tähendab, et nad on teose autoritena väga pädevad.

Veidi veel viiendast peatükist. Selles on alapeatükk Disain kui tuleviku kavandamine“. Kas tutvustaksite lähemalt, mida disain tähendab Gaia hariduses? Kuidas see peatükk toetab õppeprotsessi või isegi peo korraldamist?

Disaini peatükk näitlikustab, kuidas on võimalik ühe projekti juures rakendada neljas varasemas peatükis toodud näiteid kogemuslikest õpitegevustest ja aspektide sisulisest poolest. Disaini peatükis toodud loendid on näiteks, millele tuginedes on võimalik luua ükskõik millist õpiprojekti, sealjuures unustamata ühtki olulist õpiprotsessi osa.

Raamatus on palju kogemuslikke õppetegevuste kirjeldusi, kuidas on autorid mõelnud nende kasutamist?

Käsitletud õpitegevused on ühest küljest mõeldud näideteks, innustama õpetajaid otsima juurde analoogseid tegevusi, et oma õppetegevusi mitmekesistada. Oluline on teada, millist õpitegevust millises situatsioonis kasutada. Kindlasti ei peaks neid rakendama ainult kasutamise pärast. Omavahel õpitegevusi kombineerides on võimalik selliselt kasutada nii pea-süda-käsi elemente, kui ka nelja jätkusuutlikkuse aspekti kõigi õpitegevuste, projektide juures. Loomulikult on oluline, et neid tegevusi seostataks teistes valdkondades õpituga ning näidetega oma (huvi)koolist ja kogukonnast.

Mis on teie arvates raamatu kõige suurem väärtus?

Esmakordselt on eesti keeles kättesaadav nende inimeste kogemus, kes on aastakümneid tegelenud tervikliku elu toetavate õppeprogrammide loomises. Lõimingu loomine erinevate ainete vahel on keeruline mitmetel põhjustel, kuid õpilase jaoks on vajalik, et kogu õpitav moodustaks tähendusliku terviku. Selles käsiraamatus näidatakse, kuidas luua tähenduslikku tervikut jätkusuutliku eluviisi kontekstis.

Käsiraamat on PDF failina kättesaadav SA Eesti Teadusagentuuri kodulehelt. Samuti on huvilistel võimalik saada tasuta raamatut paberkujul (kuniks neid jätkub). Oma soovist tuleb teada anda veebivormi kaudu: https://bit.ly/3lmMyFs.

Käsiraamatu väljaandja on SA Eesti Teadusagentuur ja seda rahastati TeaMe+ programmi raames Euroopa regionaalarengu fondi toel.

Õpilaste teadusfestival 2024 autasustamine

Õpilaste teadusfestivali autasustamine 2024

Õpilaste teadusfestival 2024 kutsub osalema!

Õpilaste teadusfestival 2024

Kuidas teha mõjusat posterettekannet?

Kuidas teha mõjusat posterettekannet?