Koolide koostöö partneritega loob uusi võimalusi

Praktiline õpe Jõhvi Gümnaasiumis. Autor: Kadri Keerme

2014. aastal rajatud Jõhvi Gümnaasium paistab silma aktiivse koostöö poolest nii kohalike kui ka kaugemal asuvate ettevõtete ja organisatsioonidega.[1] Koostöövõimalustel lõppu ei paista ning partnerite ring kooli rõõmuks, aina laieneb.

Soov pakkuda õppetöö raames noortele midagi uudset ja praktilist, mis paneks silmad särama, tekkis kooli juhtkonnal juba riigigümnaasiumi rajamise alguses. Samuti oli kooli kindel soov õppetegevuse raames tutvustada noortele kodukoha võimalusi ning väljavaateid, et noored tuleksid kodukohta tagasi elama ning töötama, isegi kui haridus- või elutee neid mõneks ajaks mujale viib. Seetõttu seoti pakutavad valikkursused päriseluliste oskustega ning ainete sisustamisse kaasati kooliväliseid partnereid.  

Koolijuhtide sõnul on partneritega tehtava koostöö olulisimaks eesmärgiks anda noortele esmane sisend, mille põhjal teha teadlikke erialavalikuid. “Gümnaasiumis on võimalik turvaliselt katsetada, milline eriala paremini sobib. Näiteks saab ülevaate, mida kujutab endast inseneri elukutse ning millised oleks igapäevased tööülesanded. Gümnaasiumi ajal positiivse kontakti loomine kohaliku tööandjaga suurendab tõenäosust, et õpingute lõppedes kaalutakse selles ettevõttes tööle asumist,” rääkis kooli direktor Tatiana Ait.

Koostöö partneritega on muutunud üha ladusamaks

Kohalikud ettevõtted mõistavad vajadust panustada noorte haridusse, et aidata kaasa tulevaste spetsialistide ja inseneride uue põlvkonna sirgumisele. Partnereid kaasatakse õppetöösse peamiselt valikkursuste vormis, kus nad panustavad aine sisu loomisse erialaste teadmistega, sidudes neid päriseluliste tegevuste ja rakenduste näidetega. Kooli kanda on pedagoogiline ja metoodiline tugi kursuse välja töötamisel. Valikkursuste puhul järgitakse läbivalt põhimõtet, et  vähemalt üks kolmandik aine õppetööst toimub praktiliste tegevustena. Lisaks on mitmete valikainete raames võimalik koguda ainepunkte tulevasteks tasemeõpinguteks.

Õppejuhi Kristelle Kaarmaa sõnul täiendatakse aine mooduleid pidevalt, otsitakse uusi ideid, kuidas neid õpilaste jaoks veelgi paremaks teha. Nii kool kui partnerid aduvad, et maailm on pidevas muutumises ning koolist saadav oskuste pagas võiks olla võimalikult mitmekesine.

Viie aasta jooksul, mil partneritega on ühiselt tegutsetud, ei ole ükski koostöö katkenud ning jõutud on seisu, kus kooliga võetakse ise ühendust ja tehakse koostööettepanekuid. Õppekorraldusspetsialist Andželi Valdmaa toonitab, et kool on partneritega pidevas kontaktis ning kedagi ei jäeta üksi. “Heade koostöösuhete taga on partneritele tähelepanu pööramine. Nii nad saavad aru kui oluline ja väärtuslik meile ühine tegutsemine on.” Õppetegevuse arendamises on olulisel kohal ka vastastikune tagasisidestamine.

Ühised tegevused ei ole raugenud ka koroona pandeemia ajal

Praktilist õppetööd on piirangute ajal püütud korraldada planeeritust mõnes muus vormis, näiteks grupitööna. Siiski on praktilisi tegevusi tulnud ka edasi lükata. Kõige keerulisem on seis meditsiiniteaduste valikainetega, kus praktikat veebi vahendusel on pea võimatu teostada. Kuid koroona kriis on andnud uue väljundi praktiliste kogemuste omandamiseks. Abiturientidele, kes on gümnaasiumi õpingute jooksul läbinud suurema osa vastava mooduli kursustest, pakub kool koostöös kohaliku haiglaga võimalust minna vabatahtlikuks. Noored saaksid praktika kogemuse ning haigla vajaliku abilisi kriisiperioodil. Kooli juhtkond lubas leida lahenduse vabatahtlike töö kõrvalt muu õppetöö korraldamiseks.

Koolijuhtide sõnul on partnerid aktiivselt osalemas ja kaasa mõtlemas kõikvõimalike ettevõtmiste ja ürituste raames, olgu selleks kaasa löömine huviringides, temaatilise laagri läbiviimine või töötubade korraldamine. Koostöö osas jagub juhtkonnal ainult kiidusõnu ning nad julgustavad teisigi kooliväliseid partnereid õppetegevusse kaasama.

Jõhvi Gümnaasiumi kogemus näitab, et koostöö alustamisel on vajalik kooli enda nägemus ja ettepanekud partnerile, kuidas saaks üksteisele kasulik olla. Nagu iga koostöö puhul on oluline vastastikune suhtlus, näidata aktiivselt üles huvi ühiste tegevuste elluviimise osas ning mitte jätta teist poolt toetuseta. Unustada ei tasu ka partnerite tunnustamist ning meeles pidamist, kasvõi spetsiaalselt partnerile mõeldud sõnumiga jõulukaardi vormis.

Jõhvi koolijuhid on valmis oma kogemusi kõigi huvilistega jagama ning julgustavad endaga ühendust võtma. Mõtteainet ja ideid partneritega ühiste tegevuste alustamiseks leiab Eesti Teadusagentuuri materjalist „Koolide ja kooliväliste partnerite koostöövormid“, milles on toodud ka arvukalt näiteid heade koostöö praktikate kohta.

Praktiline õpe Jõhvi Gümnaasiumis. Autor: Kadri Keerme
Praktiline õpe Jõhvi Gümnaasiumis. Autor: Kadri Keerme

 

Autor: Mare Vahtre

 

[1] Jõhvi Gümnaasiumil koostööpartnerite hulka kuuluvad näiteks Viru Keemia Grupp, Eesti Energia, Eastman Specialties, Sisekaitseakadeemia, Viru Vangla, Ida-Viru Keskhaigla aga ka Jõhvi Kontserdimaja ja Tallinna Tervishoiu Kõrgkool. Terviklik loetelu koostööpartneritest on toodud Jõhvi Gümnaasiumi kodulehel: https://www.johvig.ee/koostoo

 

Õpilaste teadusfestival 2024 autasustamine

Õpilaste teadusfestivali autasustamine 2024

Õpilaste teadusfestival 2024 kutsub osalema!

Õpilaste teadusfestival 2024

Kuidas teha mõjusat posterettekannet?

Kuidas teha mõjusat posterettekannet?