Lahe geograafiatund õpilaste teadusfestivalil

Pilt 1

Lahe geograafiatund on projekt, mis annab õpilastele võimaluse tutvuda geograafia eri tahkudega ning annab parema aimu sellest, millega geograafid päriselt tegelevad. Levinud on arvamus, et geograafia päädib erinevate riikide ja pealinnade õppimisega ning geograafiatudengi tulevikuamet on õpetaja. Tegelikkuses on geograafias ka palju muudki, mille peale esimese hooga ei pruugita tulla, et ka see geograafia on ning kraadiõppes tegeletakse süvitsi väga paljude erinevate teemadega.

2022. aasta hooajal anti koolides nelja erinevat teematundi: nutitelefon, planeerimine, 3D-modelleerimine ja loodusgeograafia. Nutitelefon on saanud igapäevaseks nähtuseks, kuid paljud ei tea erinevaid nutitelefonide rakendusi ja võimalusi. Teematunnis keskendutakse just asukohapõhistele teenustele ning ka sellele, kuidas neid teadmisi ka teaduses rakendatakse. Lisaks annab see aimu õpilastele ka andmekogumisest ning manitseb ettevaatlikkusele nutimaailmas toimetamisel. Planeerimise teematunni puhul antakse õpilastele võimalus olla ise kohaliku planeerija rollis ning planeerida oma kodukohta, pidades silmas nii lähteülesannet, eelarvet, hetkeolukorda kui ka kompromisside tegemist teiste planeerijatega (õpilastega). 3D-modelleerimine on hea näide geograafia seosest IT-ga ning kasutades kaarditöötlusprogrammi ning avaandmeid luuakse Tallinna kesklinna 3D-mudel, mis võib omakorda olla sisendiks planeerijale, kes läbi selle ruumikasutust paremini tajub kui 2D pildi puhul. Neist neljast on õpilastele üldjuhul kõige tuttavam loodusgeograafia teematund, kus antakse võimalus tutvuda lähemalt ilmamõõdistusvahenditega ning täita GLOBE programmi atmosfäärimõõtmiste töölehte. Kuid isegi kõige tuttavama teematunni puhul pakub projektitund vaheldust tavapärasele koolitunnile ning aitab kaasa õpilaste kasvõi varasemalt õpitud teemade kinnitamisel läbi praktika ning erinevate eluliste näidete.
Kuigi projekti oluline osa on üldhariduskoolide õpilased ning nendele geograafia põnevaks tegemine, on teine oluline pool hoopiski tudengid. Nimelt käivad teematunde koolides andma Tartu Ülikooli geograafia osakonna üliõpilased erinevatelt õppeastmetelt, kes on enamasti ise ülikooli õppima tulles saanud üllatuse osaks, et geograafia on palju rohkemat kui varasemalt arvati ning kes soovivad seda teavet ka edasi anda. Lisaks annab projekt hea võimaluse tudengitele harjutada avalikku esinemist ja proovida ära, mis tunne on õpetajana klassi ees olla ning kuidas õpilaste tähelepanu köita. Kahepoolne kasufaktor ühe projekti raames on kindlasti lisanduv tegur, mis projekti olulisust veelgi rõhutab. Lisaks õpilastele, tudengitele ja teematundidele on Laheda geograafiatunni projekt püüdnud teistmoodi läheneda ka koolikülastuste valikul. Nimelt proovitakse projekti raames külastuse kutsunud koolidest esmajärjekorras minna koolidesse, kus varem käidud pole. Nii saavad osa ka erinevad väiksemad külakoolid, kellel on tavaliselt keerulisem endale väljastpoolt kooli esinejaid ligi meelitada, kuna neil puudub suur kuulajaskond väiksema õpilaste arvu tõttu. Niiviisi toimides on läbi aastate jõutud juba enam kui 12 000 õpilase ette ning külastatud 152 erinevat kooli üle Eesti. Kuigi jõutud on paljudeni, on huvi jätkuvalt suur ning tegijatel endilgi on soov jõuda rohkemate koolideni, kuhu veel nii palju jõudnud pole, et saaks ka Lääne-Eesti kohale ilusa punktipilve.

Niisiis on Laheda geograafiatunni projekt oluline mitmel põhjusel. Esiteks projekti teematunnid käsitlevad loodusteaduste hulka kuuluvat geograafiat, mis on aine, kus tavaliselt esinejaid on raskem leida. Teiseks on teematundidel suur kasufaktor õpilastele, kellele neid pakutakse, kes lisaks tavatunnist vahelduse saamisele saavad avardada oma seniseid teadmisi geograafiast ning läbi praktiliste ülesannete kinnistada varem õpitut. Kolmandaks annab see hea võimaluse tudengitele harjutada avalikku esinemist kui ka populariseerida õpetaja ametit üliõpilaste seas. Neljandaks on projekt ülesehitatud nii, et üritatakse külastada koole, kus varem pole käidud ning mis kõige olulisem, seda saab anda igas Eestimaa nurgas.
Rohkem infot laheda geograafiatunni kohta SIIT

Õpilaste teadusfestival 2024 autasustamine

Õpilaste teadusfestivali autasustamine 2024

Õpilaste teadusfestival 2024 kutsub osalema!

Õpilaste teadusfestival 2024

Kuidas teha mõjusat posterettekannet?

Kuidas teha mõjusat posterettekannet?