RMK teeb koolidega koostööd nii looduses kui klassiruumis

puu paistab läbi klaaskuuli

Päisefoto: Pexels

Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) üks tegevussuund on loodushariduse pakkumine. RMK kommunikatsiooniosakonna juhataja Kristi Parro oli lahkelt nõus miks.ee lugejatele selgitama, kuidas seda täpsemalt tehakse.

Laias laastus võib suurt osa RMK tegevusest lugeda hariduslikuks tegevuseks. Kristi Parro, missuguseid suundi Te rohkem esile tõstaksite, kus on suurtele ja väikestele loodusteadmiste andmise moment kõige rohkem esil?

Kristi_Parro_foto

RMK igapäevane tegevus on jaotatud seitsme valdkonna vahel, mis kõik on otsapidi seotud Eesti metsa ja loodusega – maakasutus, metsamajandus, metsakorraldus, puiduturustus, taimla- ja seemnemajandus, külastuskorraldus ja looduskaitse. Oleme igapäevaselt loodusega ninapidi koos, mistõttu on teadmisi ja kogemusi rohkesti.

RMK külastuskorraldusosakonna üks tegevussuund on loodushariduse pakkumine. Seda eelkõige looduses liikudes ja selleks võimalusi luues – seal, kus saab elusat loodust ise käega katsuda ja kogeda. Kokku on üle Eesti 15 külastuskeskust ja neli loodusmaja, kus pakutakse erinevaid loodusõppeprogramme nii suurtele kui väikestele. Peale programmide jagatakse loodusharidust ka näituste, konkursside, ürituste ja õppepäevade kaudu.

Programme luues lähtutakse õppekavast, aga ka piirkonna eripäradest. Eks usinamad õpetajad, kes oma õpilastega looduses soovivad käia, teavad, et RMK pakub õppekavaga sobituvaid programme ja kasutavad võimalust metsas käia hea meelega. RMK hariduslikuks eripäraks on kindlasti metsa teema ja ka loodus laiemalt.

 

RMK metsaga koos keskkona avaleht

Õpetajat toetab näiteks veebikeskkond http://loodusegakoos.ee/metsakool

Meil on hea meel ka selle üle, et kuigi enamiku programmide sihtrühmaks on kooliõpilased, soovivad sageli ka täiskasvanud nendest osa saada. Pakume seda võimalust kõigile, kes huvi tunnevad.

Riigimets on avatud 24/7 ja kõigile, mistõttu saab ka igaüks ise matka- ja õpperadadel tarkust kogumas ja loodust nautimas käia.

Programmide koostajateks on RMK külastuskeskuses töötavad inimesed ja peamiselt teabejuht, kes vastutab ka nende läbiviimise eest. Programme viib läbi teabejuht ja hooajaliselt kaasatakse ka retkejuhte.

Programmipank on pidevalt täienemas. Igal võimalusel arvestatakse ka õpetajate soove ja ettepanekuid, milliseid programme vajatakse või mis teemadel. Raha programmide arendamiseks ja väljatöötamiseks tuleb RMK eelarvest.

RMK ja õpilaste uurimistööd ning tudengite lõputööd – kas siin on kokkupuutepunkte?

RMK on siiani olnud seotud peamiselt ülikoolides tehtava teadusega. Näiteks asuvad riigimetsas mitmed ülikoolide püsikatsealad, kus uuritakse metsa kasvamisega, liikide, metsahäiringutega ja muu sellisega seotud teemasid. RMK on sealjuures abiks sobivate alade leidmisel ja taustainfo kogumisel. Juba pea 20 aastat on preemiaga tunnustatud ka metsanduslikke magistritöid.

“Koolide ja RMK koostöö uurimistööde osas oleks kindlasti ka üks suur ja väga teretulnud koostöökoht”.

Viimastel aastatel on tudengite uurimistööde jaoks teemasid pakutud, kaasatud RMK-poolseid inimesi ning jõutud väga kasulike ja praktiliste tulemusteni, mida RMK töötajad saavad ka oma igapäevatöös kasutada. Näiteks võrreldud võimalusi metsa edukamaks uuendamiseks või analüüsitud uusi tee-ehituse võimalusi.

Kooliõpilaste uurimistööde jaoks leidub RMK tegevusvaldkondadele mõeldes rohkesti sisendit. Koolide ja RMK koostöö uurimistööde osas oleks kindlasti ka üks suur ja väga teretulnud koostöökoht õpetajate ja koolidega, mille peale oleme viimasel ajal tänu Eesti Teadusagentuurile hakanud rohkem mõtlema. Loodetavasti ei pea me esimeste tööde valmimist kaua ootama.

Kuivõrd võib Riigimetsa Majandamise Keskuse tegevusi nimetada teaduse populariseerimiseks? 

RMK on kokku kutsunud teadlastest ja erialaekspertidest koosneva teadusnõukogu, toetamaks asjakohaste rakendusuuringute tellimist. 2008. aastast alates on erinevaid uurimisteemasid välja käidud ja tänaseks ka 15 teadusprojekti rahastatud. Saadud teadmisi rakendatakse metsa majandamisel ja looduskaitsetöödel.

RMK kõige otsesem kokkupuude teaduse populariseerimisega on seotud nende samade uurimuste lihtsasse keelde panemisel. Oleme enamikest projektidest kokku pannud lühiklipid, mis annavad kiire ülevaate metsaga seotud teadusest ja seda väga erinevate valdkondade puhul. Klipid koos selgitustega leiab ka Novaatorist „Metsiku teaduse“ sarjast (http://novaator.err.ee/k/metsik-teadus) ja RMK kodulehelt (http://rmk.ee/metsa-majandamine/teadustegevus/videosari-metsik-teadus) ning need sobivad hästi ka koolitunni sissejuhatuseks. Miks mitte rääkida Eesti linnustikust metsise teadusuuringu näitel või kliima muutustest, uurides, millised mõjud võivad sellel olla metsa süsinikuringele.

Õpilaste teadusfestival 2024 autasustamine

Õpilaste teadusfestivali autasustamine 2024

Õpilaste teadusfestival 2024 kutsub osalema!

Õpilaste teadusfestival 2024

Kuidas teha mõjusat posterettekannet?

Kuidas teha mõjusat posterettekannet?