Õpilasleiutajate riiklik konkurss

Õpilasleiutajate riiklik konkurss 2021 tulemused

Eesti Teadusagentuur ning Haridus- ja Teadusministeerium tunnustavad ka sel aastal parimaid õpilasleiutajaid ning nende juhendajaid. Riiklikule konkursile esitati sadu nutikaid ja põnevaid lahendusi, mis teevad meie igapäevaelu paremaks ja mugavamaks. Kas ka sina tahad teada, mida põnevat Eesti lapsed ja noored sel aastal välja on mõelnud? Parimate tööde vahel jagatakse välja 25 950 euro suurune preemiafond neljas erinevas vanuserühmas. Lisaks on kõige silmapaistvamatel õpilasleiutajatel võimalus esindada Eestit 2022. aasta mais USA-s toimuval õpilaste teadus- ja inseneeriakonkursil ISEF. Vahvaid eriauhindu annavad välja ka konkursi koostööpartnerid. Tutvu kõikide võitjatega siin!

Vaata Õpilasleiutajate riikliku konkurssi pidulikku auhinnagalat SIIT:

KAVA

15:30 Avasõnad (Pantera saal, I korrus). Anu Noorma, Eesti Teadusagentuuri juht

15.35–15.45 Konkursi hindamiskomisjoni esimees Tanel Liira tutvustab 2021. a konkurssi

15.45–16.15 Valik leiutiste tutvustusi autoritelt
Auhindade ja preemiate üleandmine

16:15-16:45 Koostööpartnerid

 • Kuninglik Taani Saatkond. Kristina Miskowiak Beckvard, Taani Kuningriigi suursaadik Eestis
 • Maailma Intellektuaalomandi Organisatsioon (WIPO) ja Patendiamet. Margus Viher,  Patendiameti peadirektori
 • Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium Annely Tank, tööstusvaldkonna nõunik
 • Transpordiamet Liis Sepp, ennetustöö osakonna ekspert
 • Admirals AS. Triin Ott, Admirals esindaja
 • Tallinna Tehnikaülikooli Mektory tehnoloogiakool, Hanno Tomberg, Tallinna Tehnikaülikooli avatud ülikooli juhataja
 • Energia Avastuskeskus. Aare Baumer, Energia avastuskeskuse teadus- ja arendusjuht
 • PROTO avastustehas. Ott Sarapuu, PROTO avastustehase juht,
 • Lottemaa teemapark. Jänes Adalbert, kes on Leiutajateküla üks kuulsamatest leiutajatest
 • Eesti Teadushuvihariduse Liit, Heilo Altin, liidu juhatuse esimees
 • Laste teadusajakiri „Minu Maailm“. Ethel Lillemägi, Minu Maailma peatoimetaja
 • Kirjastus „Argo“ eripreemia, esindab Anu Noorma, Eesti Teadusagentuuri juht

16.45–17:15 Riiklike preemiate üleandmine. Tervitussõnavõtt. Liina Kersna, Haridus- ja teadusminister

Kõigi auhinnasaajate ühispilt

17.15–17.45 Tort ja võimalus tutvuda PROTO avastustehasega

Õpilasleiutajate riikliku konkursi eesmärk on väärtustada teadus- ja arendustegevust ning innovatsiooni õpilaskonnas, suurendada õpilaste aktiivsust teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni alal ning avaldada tunnustust väljapaistvaid tulemusi saavutanud õpilastele ja õpilaskollektiividele, nende juhendajatele ja õpetajatele ning koolidele. 


Õpilasleiutajate riikliku konkursi eesmärk on väärtustada teadus- ja arendustegevust ning innovatsiooni õpilaskonnas, suurendada õpilaste aktiivsust teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni alal ning avaldada tunnustust väljapaistvaid tulemusi saavutanud õpilastele ja õpilaskollektiividele, nende juhendajatele ja õpetajatele ning koolidele. 

2021. aasta Õpilasleiutajate riikliku konkursi tähtaeg on 15. oktoober!

Tööde esitamise keskkond asub veebis https://konkursid.etag.ee
Konkursil saavad osaleda kõik 6–19aastased lapsed ja õpilased kuni 12. klassi lõpuni, kaasa arvatud kutsekeskharidust omandavad õpilased. Ideid hinnatakse neljas vanuserühmas:

 • 1. vanuserühm – 6-7 aastased lapsed ja 1. kooliaste;
 • 2. vanuserühm – 2. kooliaste
 • 3. vanuserühm – 3. kooliaste
 • 4. vanuserühm – gümnaasium ja kutseõppeasutus (kutsekeskharidus)

Nõuded leiutisele ja ideele

Konkursile esitatav leiutis (idee) ei pea olema keeruline, aga ta peab olema uudne ja lahendama mingisuguse probleemi. Kõige vanema vanuserühma idee peab olema ideaaljuhul ka reaalselt teostatav ehk ta ei tohi olla nt vastuolus loodusseadustega ja olema piisavalt detailselt kirjeldatud. Vaata siit, millised lahendusi on konkursile esitatud 2020. aastal.

leiutamine
Eelmistel aastatel on õpilasleiutajad välja pakkunud
mitmeid huvitavaid lahendusi.
Üheks nendeks on Eliise Võigemasti lindude peletaja.
Foto on illustratiivne.

Leiutise autor või autorite grupp peavad tagama, et leiutis on originaalne ja konkursitöö tegemisel ei ole rikutud teiste inimeste autoriõiguseid – viitama korrektselt teiste inimeste töödele. Kui konkursitöö valmimise käigus on kogutud isikute andmeid (küsitlused, tooteuuringud), peab selleks küsima kaasatud isikute nõusolekut ning kui isikuandmeid säilitatakse, tuleb seda teha turvaliselt. Leiutise valmimisel ja kasutamisel peab kinni pidama asjakohastest ohutusjuhenditest (nt kemikaalide kasutamise juhendid jne).

Konkursitöö saab esitada kas konkursil osaleja ise või tema vanemad, eelnevate nõusolekul juhendaja või õpetaja. Kui konkursil osaleja on alaealine, esitab konkursitöö või annab nõusoleku konkursitöö esitamiseks juhendajale või õpetajale tema seaduslik esindaja.

 • Leiutisel peab olema eestikeelne pealkiri (leiutise/idee nimetus).
 • Esitatav leiutis peab olema valminud viimase aasta jooksul.
 • Igal leiutisel võib olla 1 kuni 3 autorit.
 • Iga autor või autorite grupp võib konkursile esitada kuni 3 leiutist.
 • Täidetud peab olema elektrooniline osalusvorm, mis asub aadressil www.etag.ee/konkursid
 • Konkursitööd (joonis/joonistus + idee kirjeldus) tuleb esitada elektrooniliselt - fail tuleb üles laadida aadressil www.etag.ee/konkursid 

Kuidas esitada töö Õpilasleiutajate riiklikule konkursile?

1. Leiutise joonis või joonistus.  Esitada elektrooniliselt* .
*Kui töö joonis/joonistus on tehtud käsitsi paberile, siis peab selle skaneerima või pildistama ja saadud faili osalemisvormis üles laadima. Pilt peab olema selge ja hästi nähtav.

2. Leiutise kirjeldus. Esitada elektrooniliselt.

 • 6-7 aastased lapsed ja 1. koolistme õpilased kirjeldavad 1–2 A4 lehekülje pikkuselt:
  a) lahendust vajavat probleemi, probleemi lahendust ja selle lahenduse tööpõhimõtet;
  b) leiutise/idee kasutajat ehk sihtgruppi (sihtgrupi harjumusi ja vajadusi selle leiutise kasutamisel).
  Kirjelduse pikkus 1–2 A4 lehekülge.
  Kirjeldusse lisada kindlasti leiutise pealkiri ja autori andmed 
 • 2. kooliastme õpilased kirjeldavad 1–2 A4 lehekülje pikkuselt:
  a)  lahendust vajava probleemi kirjeldus, probleemi lahendust ja selle lahenduse tööpõhimõtet (allikate olemasolul viidetega);
  b) leiutise/idee kasutajat ehk sihtgruppi (sihtgrupi harjumusi ja vajadusi selle leiutise kasutamisel); Uuritud taustainfot ja olemasolevaid lahendusi ning põhjendavad, kuidas nende idee olemasolevatest lahendustest erineb ja mille poolest ta parem on.
  Kirjelduse pikkus 1–2 A4 lehekülge ja on korrektselt vormistatud.
  Kirjeldusse lisada kindlasti leiutise pealkiri ja autori andmed 
 • 3. kooliastme õpilased kirjeldavad 2–4 A4 lehekülje pikkuselt:
  a) lahendust vajavat probleemi kirjeldus koos selle olemasolu kinnitavate näidete, põhjenduste ning taustamaterjalidega (viidetega allikatele);
  b) leiutise/idee kasutajat ehk sihtgruppi (sh sihtgrupi harjumusi ja vajadusi selle leiutise kasutamisel);
  c) probleemi lahenduse ja selle tööpõhimõtte kirjeldus, võrdlus olemasolevate sarnaste lahendustega jms (viidetega allikatele); Uuritud taustainfot ja olemasolevaid lahendusi ning põhjendavad, kuidas nende idee olemasolevatest lahendustest erineb ja mille poolest ta parem on.
  Kirjelduse pikkus 2–4 A4 lehekülge ja on korrektselt vormistatud, sh korrektselt viidatud.
  Esitada võib ka koolis valminud loovtöö.
  Kirjeldusse lisada kindlasti leiutise pealkiri ja autori andmed
 • Gümnaasiumi ja kutsekeskharidusõppe õppijad kirjeldavad 5–10 A4 lehekülje pikkuselt, lähtudes kooli uurimis- või praktilise töö juhendist (ehk vormistatud vastavalt koolis kehtivatele uurimuslik-praktiliste tööde koostamise nõuetele):
  a) lahendust vajava probleemi kirjeldus koos selle olemasolu kinnitava taustamaterjaliga (töö uurimuslik osa, viidetega allikatele),
  b) leiutise/idee kasutajat e sihtgruppi ning analüüsivad seda;
  c) probleemi lahenduse tööpõhimõtte ja selle teostatavuse kirjeldus koos selgitustega, sh võimalike tehnoloogiliste vm lahenduste kasutamine; võrdlus olemasolevate sarnaste lahendustega jms (töö tulemuste osa, viidetega allikatele); Kokkuvõtet juba olemasolevatest sama või sarnase probleemi lahendustest ning analüüsivat ülevaadet nende lahenduste tugevatest ja nõrkadest külgedest.
  Esitada võib ka koolis valminud uurimis- või praktilise töö.
  Kirjeldusse lisada leiutise pealkiri ja autori andmed 

3. Juhendaja(te) arvamus juhul, kui juhendaja(d) on olemas (elektrooniliselt). Arvamuses palume lühidalt välja tuua, kuidas valiti tööks sobiv teema, kui palju ja kuidas tuli õpilast abistada, missugune oli juhendaja roll töö valmimisel, missugune õpilase enda roll. Juhendaja ei pea tingimata olema õpetaja, selleks võib olla ka ema, isa, vanaema, õde, vend või keegi teine.

4. Vajadusel võib koos konkursitööga saata ka demonstratsioonmaterjali (mudel, prototüüp, arvutiprogramm vms).

Elektrooniliselt esitatavad materjalid (leiutise joonise fail, leiutise kirjeldus, juhendaja arvamus ja vajadusel lisamaterjal) laetakse üles konkursi osalusvormi täitmise leheküljelt www.etag.ee/konkursid
Demonstratsioonmaterjalid saata aadressile: Õpilasleiutajate riiklik konkurss, Eesti Teadusagentuur, Soola 8, 51004 Tartu

Õpilasleiutajate riikliku konkursi auhinnad

Konkursi preemiafond on 25 950 eurot.

 • 6-7 aastased lapsed ja 1. kooliaste

I preemia – auhinnafond väärtuses kokku kuni 900 eurot
II preemia – auhinnafond väärtuses kokku kuni 600 eurot
III preemia – auhinnafond kokku väärtuses kuni 350 eurot

 • 2. kooliaste

I preemia – auhinnafond väärtuses kokku kuni 1200 eurot
II preemia – auhinnafond väärtuses kokku kuni 900 eurot
III preemia – auhinnafond väärtuses kokku kuni 550 eurot

 • 3. kooliaste

I preemia – auhinnafond väärtuses kokku kuni 1500 eurot
II preemia – auhinnafond väärtuses kokku kuni 1200 eurot
III preemia – auhinnafond väärtuses kokku kuni 750 eurot

 • Gümnaasium ja kutseõppeasutus

I preemia – auhinnafond väärtuses kokku kuni 1800 eurot
II preemia – auhinnafond väärtuses kokku kuni 1300 eurot
III preemia – auhinnafond väärtuses kokku kuni 850 eurot

 • Konkursil kõige paremaid tulemusi näidanud kool saab esemelise preemia väärtusega kuni 3050 eurot.
 • Kõigi I preemia pälvinud tööde juhendajate preemiad auhinnafondi väärtusega kuni 5000 eurot.
 • Eesti esindamine / osalemine Ameerikas toimuval rahvusvahelisel õpilaste teadus- ja inseneeriakonkursil ISEF (International Science and Engineering Fair), mis toimub mais 2022.

Õpilasleiutajate riiklik konkurss
Õpilasleiutajate riikliku konkurssi auhindamine. Foto: Leemet Samet

Vahvaid auhindu annavad juba aastaid konkursi head koostööpartnerid: Kuninglik Taani Saatkond, Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, Maailma Intellektuaalomandi Organisatsioon (WIPO) koos Patendiametiga, Transpordiamet, Admiral Markets, TalTech Mektory Tehnoloogiakool, Energia avastuskeskus, PROTO avastustehas, Eesti Teadushuvihariduse Liit, ajakiri Minu Maailm,  Lottemaa Teemapark ja kirjastus Argo.

Täpsem info Õpilasleiutajate riiklikust konkurssist Eesti Teadusagentuuri kodulehel.