Klubi EGEA-Tartu MTÜ

Lahe geograafiatund (2019)
Projekti „Lahe geograafiatund“ eesmärgiks on teadusliku geograafia populariseerimine Eesti üldhariduskoolides, geograafide ametite ja tuleviku võimaluste tutvustamine ning seeläbi karjäärivalikute lihtsustamine enne ülikooli astumist.  Koostöös Tartu Ülikooli geograafia osakonna tudengite, doktorantide ning eriala praktikutega on töötatud välja erinevate valdkondade teematunnid, mis näitavad geograafia praktilisi väljundeid. Tundides kasutatakse kaasaegseid vahendeid, mida koolidel ei ole võimalik või otstarbekas hankida ning uudseid andmeallikaid. Näiteks kasutatakse projekti käigus Tartu Ülikoolile ja GLOBE programmile kuuluvaid seadmeid ning riiklikke ava-andmeid. Viiakse läbi praktilised ja arendavad tegevused. Tutvustatakse geograafide poolt välja töötatud igapäevaselt kasutatavaid rakendusi. Teematundides näidatakse õpilastele geograafia mitmekesisust ja sellest lähtuvaid rakendusi ühiskonnaelu korraldamisel ja planeerimisel. Teematundide kaudu tõuseb geograafiast huvitatud õpilaste hulk ja nende teadmiste tase ning kasvab tõenäosus, et ülikoolis asutakse õppima loodus- ja tehnoloogia valdkonna erialasid. Projekti käigus plaanitakse teematundidega jõuda 2500 õpilaseni.

Lahe geograafiatund (2018)
Projekti „Lahe geograafiatund“ peamiseks eesmärgiks on teadusliku geograafia populariseerimine Eesti üldhariduskoolides, geograafide ametite ja tulevikuvõimaluste tutvustamine ning seeläbi karjäärivalikute lihtsustamine enne ülikooli astumist. Tundide väljatöötamisel oleme tuginenud õpetajate soovidele, varasematele kutsetele koolidesse ja kogemusele tundide läbiviimisel koolides.

Lahe Geograafiatund (projekt kestvus 1.09-30.12.2017)
„Lahe geograafiatund“ peamiseks eesmärgiks on teadusliku geograafia populariseerimine Eesti üldhariduskoolides, geograafide ametite ja tulevikuvõimaluste tutvustamine ning karjäärivalikute lihtsustamine enne ülikooli astumist. Tutvustuse kaudu laieneb õpilaste arusaam geograafiast ja selle rakendusvaldkondadest, tõuseb nende teadmiste tase ning kasvab tõenäosus, et ülikoolis asutakse õppima loodus- ja tehnoloogia erialasid. Selleks viiakse läbi erinevaid teematunde:

  • GPS töötuba. Tunni eesmärgiks on, et õpilane saaks uusi teadmisi kaardi ja GPS-i kasutamise kohta, oskaks määrata enda koordinaate nutiseadme abil ning suudaks orienteeruda tähtsamate objektide järgi kooli ümbruse maastikul. Tegemist on välitunniga, kus kasutades rakendust: Locus Map määrati ja orienteeruti koordinaatide järgi, kontrollpunktides viidi läbi erinevaid ülesandeid (nt kauguste mõõtmine).
  • GIS töötuba. Töötoa eesmärgiks on tutvustada õpilastele kartograafilisi võimalusi andmete visualiseerimiseks. Töötuba seisnes arvutiklassis vabavara: Q-GIS harjutusülesannete tegemises ning lõpuks teemakaardi (Eesti karstialadest) kujundamises.
  • Nutitelefoni töötuba. Töötoa sisuks on erinevaid asukohapõhiseid teenuseid kasutades täita tööleht ning omandada seeläbi parem arusaam asukohast ning sellest, kuidas nutivahendit enda heaks paremini tööle rakendada (teekonnaplaneerimine jt igapäevaste geograafiliste ülesannete lahendamine). Tunni teoreetiline pool juhatas sisse inimese asukoha määramiseks vajalikud tingimused ning selgitas erinevaid võimalusi, kuidas lisaks GPS-ile on võimalik asukohta tuvastada.
  • Planeerimise töötuba. Tunni eesmärgiks on tutvustada õpilastele planeerimist ja oma elukoha arengu suunamisvõimalusi. Sel aastal said õpilased korraldada töötoa raames Tartu linna transporti. Linnatranspordi kujundamise ülesanne on aktuaalne teema üha enam tänavapilti jõudva rattajagamissüsteemi, pargi ja sõida lahenduste jms taustal.
  • Loodusgeograafia töötuba. Tunni eesmärgiks on õpetada igapäevase ilmavaatluse läbi viimist, et õpilased saaksid paremini aru atmosfääris toimuvatest protsessidest. Tegemist oli välitunniga (mida viidi halva ilma korral läbi klassiruumis), mille tarbeks laenati Globe programmilt vahendeid. Tunni käigus selgitati õpilastele igapäevaste ilmavaatluste vajalikkust, mõõtmiste ning vaatluste tehnoloogiat ja viidi läbi erinevaid mõõtmised-vaatlused.
  • Projekti töötubade materjalide ja galeriiga on võimalik tutvuda EGEA-Tartu koduleheküljel (Klubitegevused -> Lahe geograafiatund 2017):  http://www.egea.ee/ või sotsiaalmeedias.