Praktikum

Praktikumi info

Praktikum (kasutatakse ka nimetusi koolipraktika, laboratoorne, praktiline või eksperimentaalne töö) on õppevorm, mille puhul toimuvad õppeaine raames praktilised tegevused peale vastava teoreetilise osa käsitlemist. Loodus- ja täppisteaduste ning tehnoloogia ehk LTT ainete (LTT valdkonnad on matemaatika, loodusõpetus, bioloogia, geograafia, füüsika, keemia, tehnoloogia ja inseneeria) õpetamisel on praktikumidel tähtis osa: need arendavad õpilaste erialast sõnavara ja meetodite kasutamise oskust, aitavad mõista LTT valdkondade mõju igapäevaelule, toetavad tõenduspõhiste otsuste tegemist ning uute tehnoloogiate eesmärgipärast rakendamist.

Mitmekesiseid praktikumide korraldamise võimalusi pakuvad koolidele ka huvikoolid, looduskeskused ja muuseumid.

Paljud Eesti koolid teevad õppe praktilisemaks muutmise nimel ning tänapäevase tehnoloogia rakendamiseks koostööd asutuste, organisatsioonide ja ettevõtetega. Hugo Treffneri Gümnaasiumil on loodus- ja reaalsuuna arendamisel pikaajaline koostöö Tartu Ülikooliga. Loodussuuna õpilased saavad aasta ringi osaleda bioloogia praktikumides, mida juhendavad Tartu Ülikooli õppejõud, ning praktikumid toimuvad võimaluse korral ülikooli praktikabaasides. Koostöö on võimaldanud koolil parandada gümnaasiumihariduse kvaliteeti ja populariseerida õpilaste seas akadeemilist haridust ning loodus- ja reaalteadustega seotud erialasid (vt praktikumid ja õppelaagrid).

Mitmekesiseid praktikumide korraldamise võimalusi pakuvad koolidele ka huvikoolid, looduskeskused ja muuseumid. Tartu Loodusmaja kutsub kooliõpilasi loodus- ja keskkonnateemalistesse praktikumidesse. Näiteks energeetikapraktikumis tutvutakse soojapidavuse põhimõtetega, tehakse mõõtmisi, analüüsitakse katsetulemusi ning tehakse järeldusi materjalide soojusjuhtivuse ja soojuse liikumise kohta. Sellised võimalused toetavad õpilasi edasise haridustee valikul ning aitavad lõimida riikliku ja huvikoolide õppekavade raames elluviidavaid tegevusi