SA Kutsekoda

KutsekodaKutsekoja ülesanne on kutsesüsteemi kui hariduse ja töömaailma liidese arendamine ning selle toimimise tagamine. Kutsekoda on tööturu osapoolte koostöökeskkonna looja konkurentsivõime, läbipaistvuse ja võrdsete võimaluste tagamiseks tööturul. Kutsekoda korraldab kutsestandardite välja töötamist ning koordineerib kutseeksamite korraldamist. Kutsekoda alustas 2015. aasta aprillis tööjõuvajaduse seire- ja prognoosisüsteemi OSKA loomist, et ühiskonna ja tööturu muutustest tulenevad vajadused saaksid võimalikult kiiresti arvestatud koolituspakkumises.

SA Kutsekoda panustab pakti eesmärkide täitmisele teises ja kolmandas põhisuunas.

Tegevussuund 2. Teaduse, tehnoloogia ja inseneeria valdkonna hariduse kvaliteedi tõstmine kõikidel haridustasemetel ning selleks vajalikud tegevused
Tegevussuund 3. Teaduse, tehnoloogia ja inseneeria valdkonnas töötamise väärtustamine ning selleks vajalikud tegevused

SA Kutsekoda pakub koostöö platvormi erinevatele inseneeria valdkondade tööandjatele ning koolituse pakkujatele, et töötada välja ja edendada valdkonna kutsestandardeid. Kutsekoja juures tegutsevad kutsenõukogud, kes töötavad välja õppekavade aluseks olevaid kutsestandardeid.

Kutsekoda korraldab ka vastavates valdkondades kutse andmise pädevate organisatsioonide leidmiseks konkursse ning toetab inseneeria valdkonna kutseandjaid oma pädevuse piires.

OSKA prognoosi kontekstis analüüsitakse inseneriteaduste, tehnoloogia ja teadusega seotud erialade vajalikkust tuleviku tööturul ning antakse soovitusi nende erialade õpetamise mahu ja taseme kohta, et haridusmaailm vastaks enam töömaailma vajadustele. Selle kaudu saavad ka noored langetada teadlikumaid karjäärivaliku otsuseid, kuna on teada, kui palju, mis tasemel ja millistel erialadel kooli lõpetamise järgselt tõenäoliselt erialast rakendust on võimalik leida.