Tartu Observatoorium

TY ObservatooriumTartu Observatoorium on Haridus- ja Teadusministeeriumi hallatav asutus, kelle põhitegevuseks on teadus- ja arendustegevus. Teostame alus- ja rakendusuuringuid; osaleme ülikoolide õppetöö läbiviimisel astronoomia, kaugseire, kosmoseteaduse ja -tehnoloogia ning nendega seotud erialadel; anname konsultatsioone ja teeme erialast ekspertiisi; nõustame riigiasutusi, ettevõtteid ja koole; tutvustame avalikkusele oma teadusvaldkondade kaudu teadust laiemalt ning Eesti rolli maailmateaduses.

Tartu Observatoorium panustab pakti eesmärkide täitmisele kõigis kolmes põhisuunas.

Tegevussuund 1. Teaduse, tehnoloogia ja inseneeria populariseerimine ühiskonnas, eeskätt noorte hulgas ning selleks vajalikud tegevused
1. Koolidele mõeldud kaasaegsete aktiivõppeprogrammide läbiviimine (näited http://kylastuskeskus.to.ee/est/programmid/aktiivoppeprogrammid)
2. Observatooriumi teadlaste esinemised koolides, tutvustamaks oma eriala ja selle seost igapäevaeluliste probleemide lahendamisega
3. Teadusmaleva korraldamine observatooriumis andekate noorte kaasamiseks
4. Gümnaasiumiõpilaste uurimistööde juhendamine Uurimistööde tegemine spetsialisti/teaduri juures annab võimaluse tutvuda õpilasel teda huvitava teadusvaldkonnaga lähemalt. Uurimustöö tarbeks eksperimentide läbiviimine kaasaegselt sisustatud laborites ja osalemine välitöödel on abiks mõistmaks teadusvaldonna saavutusi ning sellega seonduvaid tehnoloogilisi meetodeid. Tartu Observatooriumi teadlased on juba praegu (läbi erinevate vahendajate nt Eesti Teadusagentuur, Keskkonnainvesteeringute Keskus ja ka otsekontaktis õpetajate/õpilastega) juhendanud gümnaasiumiastme uurimustöid ning peavad seda väga oluliseks järelkasvu koolitamise viisiks.
5. Osalemine partnerina töövarjupäeval – õpilased on töövarjuks teadlaste juures
6. Erialaste rändnäituste korraldamine ja eksponeerimine koolides, teaduskeskustes, muuseumides üle Eesti.
7. Avalike vaatlusõhtute korraldamine astronoomiahuvilistele.

Tegevussuund 2. Teaduse, tehnoloogia ja inseneeria valdkonna hariduse kvaliteedi tõstmine kõikidel haridustasemetel ning selleks vajalikud tegevused
1. Õpetajate täiendkoolitused Tartu Observatooriumi teadlaste pädevuseks on astronoomia, kaugseire ja kosmosetehnoloogia. Erinevates kooliastmetes on õppekavas mitmeid nende valdkondadega seonduvaid teemasid. Pakume õpetajatele tuge koolituste näol, et täiendada õpetajate teadmisi. Koolitused erinevad sihtgrupi ja sisulise taseme poolest:
Üldine kosmosetemaatika. Koolituse eesmärgiks on tutvustada õpetajatele laiapõhjaliselt kosmoseteaduse ja -tehnoloogia valdkonda. Selgitatakse Eesti panust NSVL kosmoseprogrammides ja kaasaegseid saavutusi. Koolituse lahutamatuks osaks on praktiliste ülesannete tegemine.
Aktiivõppeprogrammid. Tartu Observatooriumis on välja töötatud kaasaegsetel õpetamise meetoditel põhinevad aktiivõppeprogrammid, kus lõimitakse ülesannete tasandil erinevaid õppeaineid nt eesti keel, inglise keel, ajalugu, geograafia, füüsika ja matemaatika.
Valdkonnapõhine koolitus – kaugseire, astronoomia või kosmosetehnoloogia. Valdkonnaspetsiifilistes koolitustes tutvustatakse põhjalikult eriala uusimaid tulemusi ning tulevikuperspektiive. Tutvustatakse teema lõimumise kohti riikliku õppekavaga ning pakutakse välja erinevaid praktiliste tööde ideid.
Kosmoseteadus ja -tehnoloogia ainetevaheliseks lõiminguks. Koolituskava on koostatud, mõeldes kogu kooli pedagoogidele. Kursuse algul antakse õpetajatele ülevaade erinevatest uuringutest, mis tõendavad kosmosevaldkonna inspireerivat mõju õpilastele. Teises osas käsitletakse erinevaid ainesektsioone ning nende kattumist kosmosevaldkonnaga. Lõpuks valmib visuaalselt hoomatav skeem kosmosetemaatika lõimimisest erinevate õppeainetega ja aineõpetajad koostavad erialase kosmosetemaatilise õppematerjali, samuti tutvustavad seda kolleegidele.
2. Observatooriumi teadlased töötavad õppejõududena ülikoolides
3. Observatooriumi teadlased juhendavad üliõpilaste praktikaid ja lõputöid. Kaasaegse infrastruktuuriga teadusasutuses läbiviidavad uurimustööd võimaldavad otseselt tõsta hariduse kvaliteeti läbi uurimustöös tehtavate eksperimentide ja andmeanalüüsi
4. Koostöös teaduskoolidega õpilaste ettevalmistamine erialaolümpiaadideks ja -võistlusteks.

Tegevussuund 3. Teaduse, tehnoloogia ja inseneeria valdkonnas töötamise väärtustamine ning selleks vajalikud tegevused
1. Täiendkoolitused ettevõtjatele - sh erialased ja meeskonnatööd arendavad tegevused.
2. Kosmosetehnoloogia laborite töö avamine koostööks ettevõtete ja avaliku sektori asutustega - seadmete katsetamine erinevates keskkonnatingimustes, optikaseadmete kalibreerimine ja iseloomustamine
3. Idufirmade ideede ja tegevuse toetamine juhendamise ja mentorluse kaudu.