Teaduse populariseerimine

Teaduse populariseerimine on nii Eestis kui kogu maailmas aina olulisem. Teaduslik maailmapilt annab võimaluse paremini orienteeruda meie kiiresti muutuvas ühiskonnas.

Teaduse populariseerimisel on kaks suurt sihtrühma, mille puhul on teaduse populariseerimise eesmärgid veidi erinevad: noored, kes valmistuvad karjäärivalikuteks ning kogu ühiskond.

1) Noortele on oluline jagada infot  teaduse, tehnoloogia ja inseneeriaga seotud erialade karjäärivõimaluste kohta võimalikult elulähedaselt. Igast lapsest ei pea tulevikus saama teadlast või inseneri, kuid iga laps ja noor peaks saama nende valdkondadega omal tasemel tegeleda. Nii tekib võimalus huvide väljaarendamiseks ning paranevad oskused teha teadlikke vaikuid edasiõppimise osas. 

2) Ühiskonna suunal on eesmärgiks teha teadlaste ja inseneride tegevus ning nende töö tulemuste olulisus meie igapäevases elus paremini mõistetavaks, seda nii Eesti teadlaste puhul kui ka maailmas toimuva osas. Oluline on kõikidele inimesteni viia teaduslikku maailmavaadet, arendada nendes tõenduspõhist mõtteviisi ja nende eelduseks olevat süsteemset mõtlemist, et saaksime igapäevases infoküllases ja tehnoloogiarikkas ühiskonnas paremini hakkama, oskaksime ise igapäevaselt teha tõenduspõhiseid otsuseid ja nõuda seda ka otsustajatelt.

Võimaluste pakkumisel on oluline koostöö teaduse populariseerijate, haridusasutuste, kohaliku omavalitsuse ja riigi vahel.

Eesti teadusagentuur viib ellu TeaMe+ tegevusi, korraldab õpilaste teadustööde ja õpilasleiutajate riiklikku konkurssi, koordineerib teaduse populariseerimise projektikonkurssi ning tunnustab koos haridus- ja teadusministeeriumiga teaduse populariseerijaid.

Teadus- ja tehnoloogiapakti partnerid tõstavad noorte huvi loodus- ja täppisteaduste, tehnoloogia ja inseneeria vastu, aitavad kaasa valdkonna hariduse kvaliteedi kasvule ning valdkonnas töötamise väärtustamisele.