Järveküla kool

Järveküla kooli logoJärveküla Kool on Rae vallas Peetri alevikus asuv põhikool, kus 1. septembril 2016 alustas kooliteed 300 õpilast esimesest kuuenda klassini. 2017/2018 õppeaastast avame kolmanda kooliastme. Uus koolimaja on ehitatud ja sisustatud silmas pidades STEM* ainete õppimist. Meil on loodusteaduste õppimiseks kaks laboratooriumi, tehnoloogiaõppeks kaks töökoda ja klassiruum 3D joonestuseks, mis mõeldud tööde kavandamiseks arvutites. Õppekavas on suurendatud matemaatika ja loodusteaduste ainete tundide arvu. Tähtsustatakse uurimuslikku õpet ja koostööd valla ettevõtetega. Järveküla Kool panustab pakti eesmärkide täitmisele kõigis kolmes põhisuunas.

Tegevussuund 1. Teaduse, tehnoloogia ja inseneeria populariseerimine ühiskonnas, eeskätt noorte hulgas ning selleks vajalikud tegevused

  • Korraldame kord õppeaastas teaduse populariseerimiseks Teaduspäevad, osaleme õpilaste riiklikel teadustööde ja leiutajate konkurssidel.
  • Arendame huviringide tegevust STEM valdkonnas (robootika, nutiring, kodumeistri ring, käsitöö ring, loodusteaduse ring, arvutil joonestamine jmt).
  • Juurutame „ideest teostuseni“ mõtteviisi, mis hõlmab ka kogukondlikke ühistegemisi ja pereüritusi. Eesmärk on koos konstrueerida, disainida ja valmistada tooteid kooli tehnoloogia, käsitöö- ja kodumajandusklassides.

Tegevussuund 2. Teaduse, tehnoloogia ja inseneeria valdkonna hariduse kvaliteedi tõstmine kõikidel haridustasemetel ning selleks vajalikud tegevused

  • Õppekavas on enam mahtu STEM ainete tundidele. Kooli poolt määratavast tunniressursist on esimeses kooliastmes lisatud kolm tundi matemaatika, üks tund tööõpetuse ja üks tund loodusõpetuse õppeks. Teises kooliastmes on lisatud üks tund matemaatika ja üks tund käsitöö, kodunduse ning tehnoloogia õppeks. Kolmandas kooliastmes on üks tund lisatud matemaatika, üks tund informaatika ja üks tund õpilase poolt vabalt valitud valikaine õppeks.
  • Õppekäigud, õpitoad, õuesõpe on kavandatud igale klassile ja ainevaldkonnale ainekavades ning õppeaasta tööplaanis. Nii tagatakse võimalus oma teadmisi ja oskusi igapäevaeluga seostada ja end õppijana uudsetes olukordades proovile panna. Üks õppekäik aastas on igal klassil seotud looduse tundmaõppimisega, et toetada loodusteadusliku kirjaoskuse kujunemist. Loodud on temaatiline ja aineid integreeriv loodusklassi tegevuskava.
  • Neljandates klassides vormistatakse oma esimene õpilasuurimus. Selle läbiviimiseks on õppekavas uurimuslikul õppel baseeruv argumendiõpetus. Uurimuste tulemusi esitletakse kooliperele ja vanematele.

Tegevussuund 3. Teaduse, tehnoloogia ja inseneeria valdkonnas töötamise väärtustamine ning selleks vajalikud tegevused

  • Ettevõtete külastused sh töövarjupäevad.
  • Töötoad valdkonna ekpertidega, mille eesmärk on lahendada ühiselt valdkonnale omaseid probleemülesandeid või arutada võtmeteemasid. Näidata õpitava ja igapäevase tööelu seoseid.
  • Karjääriplaneerimiseks loodud 1.-9. klassi õpilasi haarav “Elu kutse” programm, mille kaudu käsitletakse karjääri planeerimist ja elukestvat õpet, st toetatakse õpilase kujunemist isiksuseks, kes kujundab oma elu teadlike otsuste, sh kutsevalikute, kaudu ning suudab kohaneda muutuvas õpi-, elu- ja töökeskkonnas. Õpilaste “Elu kutse” programm sisaldab noorte osalemist tööelus, vabatahtlikku tegevust, noorte ettevõtlikkuse alast koolitamist ja mentorlust sh noorte ettevõtlusalast tegevust.

Kooli koduleht: http://jarvekyla.edu.ee/

*STEM - laialdaselt kasutatav inglisekeelne lühend - Science, Technology, Engineering, Mathematics (loodus- ja täppisteadused, tehnoloogia, inseneeria, matemaatika).