Laager

Laagri info
Laager loob mitmekesiseid võimalusi.

Koolid korraldavad laagreid (nimetatakse ka õppelaagriteks või projektlaagriteks) enamasti valikkursuse või mõne kindla õppeaine raames ning laagritegevused toimuvad õpetaja(te) juhendamisel ja vastutusel.

Laager on kooliperele hea võimalus astuda eemale igapäevasest õpikeskkonnast ning viia tegevusi ellu õues ja looduses. Laagrikeskkond annab õpetajale vabaduse kasutada õpetamiseks teistsuguseid õppevorme ja -meetodeid, mis toetavad õppimist elamus- ja kogemusõppe kaudu ning arendavad seeläbi õpilaste suhtlus-, koostöö- ja probleemilahendusoskusi.

Laager on kooliperele hea võimalus astuda eemale igapäevasest õpikeskkonnast ning viia tegevusi ellu õues ja looduses.

Loodusainete õpetamise ja laagrite korraldamise hõlbustamiseks on paljud koolid pöördunud looduskoolide, keskkonnahariduskeskuste, muuseumite ja kõrgkoolide õppekeskuste poole. Näiteks Kohila Gümnaasiumi 9. klassi ning gümnaasiumi loodus- ja reaalsuuna õpilased on käinud õppelaagris Hiiumaal. Laagri vältel külastati saare matkaradu ja osaleti Palade Loodushariduskeskuse õppeprogrammides, mis tutvustasid säästva keskkonnakaitse põhimõtteid ning õpetasid märkama looduses toimuvaid protsesse ja liigilist mitmekesisust. Õppelaager toimus „Looduspraktika“ valikkursuse raames.

Laagrite korraldamisse saavad koolid edukalt kaasata ka omakandi ettevõtjaid. Nii näiteks osalesid Pernova Hariduskeskuse eestvedamisel Pärnu Rääma ja Pärnu-Jaagupi Põhikooli õpilased õppelaagris „Ettevõtlikkus läbi turismi ja käsitöö“, kus praktilisi õpitube aitasid läbi viia kolm kohalikku ettevõtet. Õppelaagri eesmärk oli muuta ettevõtlusõpe praktilisemaks, et õpilastel kujuneks selge teadmine, mida tähendab ettevõtlikkus, ning tõhustada koolide, kogukonna ja ettevõtjate koostööd (vt lk 6, Õppelaager „Ettevõtlikkus läbi turismi ja käsitöö“ sidus teooria praktikaga.)