Säästa särtsu – Hullu Teadlase VII teaduskonverents

Hullu Teadlase konverents

Hullu Teadlase VII teaduskonverents „Säästa särtsu!“ on 2020/2021. õa toimunud Eesti üldhariduskoolide 1.-3. klasside õpilastele suunatud üle-eestilise uurimistööde konkursi projekt, mis lõppes teaduskonverentsi vormis lõppüritusega. Hullu Teadlase teaduskonverentside sari sai alguse 2014/2015 õppeaastal, mil koostöös Tartu Ülikooli Teaduskooli ja Annelinna Gümnaasiumiga toimus pilootprojekt Tartu linna ja maakonna koolidele.

Projekti eesmärk on suunata kõige nooremaid koolilapsi avastamisele ja mõistmisele, mis probleemidega maailm silmitsi seisab ja kuidas kasutada olemasolevaid ressursse mõistlikult. Samuti tahame pakkuda õpetajatele ja koolidele tuge riiklikus õppekavas seatud ainealaste ja üldoskuste ning pädevuste eesmärkide saavutamisel. Projektis osalemine toetab põhikooli riiklikus õppekavas välja toodud läbivaid teemasid. Igal aastal on erinev teema. Näiteks VI teaduskonverentsi projekti fookuses oli tervis ning V projektis (Eesti) mets. Uurimusliku õppe metoodika toetab riiklikku haridusstrateegiat, mille üheks osaks on ennastjuhtiva analüütilise õppija kujundamine ja teadmusühiskonnas toime tuleva kodaniku kasvatamine.

Hullu Teadlase konverents

Hullu Teadlase teaduskonverentsi puhul on märkimisväärne seegi, et tegemist on Eestis ainsa I kooliastmele suunatud LTT valdkonna uurimistööde konkursiga. Teisisõnu – vajaliku „rohujuure tasandi“ üritusega, mis aitab selgitada juba haridustee alguses, et loodus- ja täppisteadused pole mitte ainult vajalikud ja tähtsad kõrgtehnoloogiast toetatud distsipliinid, vaid osa igaühe elust, millega on põnevalt, mänguliselt, loovalt ja praktiliselt võimalik tegeleda igaühel sõltumata vanusest ja asupaigast.

Uurimistöö algfaasis on kõigil osavõtvatel koolidel võimalus kohtuda Hullu Teadlasega videosilla vahendusel ning saada nõuandeid mõõtmiste ja vaatluste läbiviimiseks ja uurimistöö koostamiseks. Õppeaasta keskel läheb Hull Teadlane külla 10 projektis osalevasse kooli, millest 5 on suurematest keskustest kaugemal asuvad koolid. 2020/2021. õppeaastal ei võimaldanud pandeemiaolukord koolidesse kohapeale minna, mistõttu saatsime õpilastele teaduskastid. Teaduskastides olid vahendid uurimistööks vajalike katsete läbiviimiseks. Näiteks elektrikulumõõtja, millega said õpilased mõõta eri seadeldiste elektrikulu. Koolides viib Hull Teadlane läbi projektiga seotud teaduskatseid ja tutvustab teemavaldkonda. Koolide külastamise eesmärgiks on motiveerida projektis osalejaid, populariseerida teemavaldkonna uurimist erinevates Eesti piirkondades ning kasvatada eri piirkondade huvi nii teaduse kui ka Tartu Ülikooli ja Tartu linna vastu.

Parimad saavad kutse osaleda teaduskonverentsil Tartu Ülikooli muuseumis, kus iga rühm saab esitada oma uurimistöö tulemused ettekande vormis. Teaduskonverentsi žürii valib iga vanuseastme tööde seast välja 3 parimat, kes saavad diplomi ja auhinnad. Konverentsil esinevad väikeste uurijate seas ka päris teadlased, kes jagavad oma kogemusi teaduslike uurimistööde läbiviimisel ja annavad tagasisidet noortele uurijatele.

Tartu Ülikool kui taotleja on seotud paljude teaduse populariseerimise algatustega. Kui ülikooli akadeemilised üksused tegelevad peamiselt tudengitele ja teistele täiskasvanutele suunatud tegevustega ja TÜ juures tegutsev Teaduskool üldhariduskoolide vanemate kooliastmetega, siis Tartu Ülikooli muuseum on võtnud oma hariduslikes tegevustes mh eesmärgiks teaduse populariseerimiseks kõige noormetele sihtgruppidele – alg- ja põhikooli- ja koguni eelkooliealiste lastele. Just noorimate teadushuvi ärgitamiseks on loodud Hullu Teadlase tegelaskuju, kes on osalenud mitmetel teadust populariseerivatel üritustel nii muuseumis kui ka väljaspool muuseumi ja Tartut (koolides, Õpilaste Teadusfestivalil, Arvamusfestivalil, Teadlaste ööl).

2019/2020. õppeaastal osales projektis üle 900 õpilase ning 2020/2021. õppeaastal 531 õpilast. On hea meel tõdeda, et ka keerulisel koroonaaastal oli huvi projekti vastu jätkuvalt suur. Projekti iga aastaga kasvav osavõtjate arv ja kogutud tagasiside näitavad, et uurimistöö koostamine on algklassidele oluline. Lisaks teadusliku metoodika algteadmiste ja oskuse arendamisele, toetab projekt üldise LTT (v MATIK) hariduskontseptsiooni rakendamist. Teemad on loodus- või täppisteaduste vallast (nii nagu nad on I kooliastme õppekavas sõnastatud) ja nende käsitlemisel õhutatakse loovat ja loomingulist lähenemist.

Videoüleskutse leiad siit: https://www.youtube.com/watch?v=vstu7dj_LMA.

Autor: Alex Savolainen
Avaldatud: 28.06.2021

Õpilaste teadusfestival 2024 autasustamine

Õpilaste teadusfestivali autasustamine 2024

Õpilaste teadusfestival 2024 kutsub osalema!

Õpilaste teadusfestival 2024

Kuidas teha mõjusat posterettekannet?

Kuidas teha mõjusat posterettekannet?