Semiootik Juri Lotmani veebileht kutsub avastama humanitaarteadlase elu ja loomingut

Lotman

2022. aasta on Eesti ühe tuntuma humanitaarteadlase  Juri Lotmani 100 sünniaastapäev, mille tähistamiseks valmis Lotmani elu ja teadustööd  tutvustav veebikeskkond JuriLotman.ee.

Tartu Ülikooli professor ja akadeemik Juri Lotman (1922–1993) oli mitmekülgne humanitaarteadlane, kelle teadustöö viis ta kirjanduse ja kultuuriloo juurest semiootikani ning Tartu teadusmaailma kaardile. Valminud veebikeskkond pakub võimaluse avastada Lotmani mõttemaailma ja pärandit nii tema enda teoste kui ka temast kirjutatud artiklite ning eripalgeliste meediakajastuste kaudu. 

Lotman on üks tuntumaid Eesti humanitaarteadlaseid, kelle ideed on kultuuri uurimisel ja mõtestamisel jätkuvalt olulised. Lotmani semiootika üheks suuremaks väärtuseks on võime selgitada kultuuri tervikmõõdet, kultuuri fundamentaalset kasvatuslikku ja kujundavat rolli inimese elus. Samal ajal ei olnud seni Lotmani elu ja loominguga tutvumine, selle terviklikum hoomamine just lihtne. Teda tutvustatakse paljudel veebilehtedel, teaduslikes ja populaarteaduslikes väljaannetes, ent enamikes allikates on tema elulugu ja bibliograafia esitatud lühiülevaadetena ja valikuliselt. Ehkki eesti keeles on ilmunud küllaltki arvestatav hulk tema teadustöödest, samuti populaarteaduslikke kirjutisi ja intervjuusid, ei ole nendest tervikliku ülevaate saamine või nende üles leidmine just kerge ülesanne. Rohkelt on Eestis kirjutatud ka Lotmanist, tema isikust, töödest ja ideedest, temast on loodud tele- ja raadiosaateid, monumente ja kunstiteoseid. Kõik see on oluline osa Lotmani pärandist, mis markeerib tema tähtsust ja mõju Eesti kultuuris ja teaduses, aidates ka tema mõttemaailma ja ideid avada ja lahti mõtestada. Kuna Eestis on tehtud erakordselt palju tööd kultuuripärandi digiteerimisel, on ka suur osa Lotmani pärandist kättesaadav erinevates digiarhiivides ja -repositooriumites, samuti ajalehtede ja -kirjade veebiarhiivides ja internetiavarustes, ent kas teatakse ja osatakse neist otsida.

juri lotman

Lotmani juubeliaasta korraldamise kontekstis tõstatus ka küsimus, kuidas muuta Lotmani pärand ligipääsetavaks, sellega tutvumine ja selle kasutamine lihtsamaks. Eesti Semiootika Seltsi, Tartu Ülikooli semiootika osakonna ja Tallinna Ülikooli Juri Lotmani semiootikavaramu koostöös sündis idee luua Lotmanile pühendatud veebikeskkond, mis tutvustaks tema elulugu ja loomingut ning koondaks ühele platvormile kokku erinevad sõnalised, pildilised, helilised ja audiovisuaalsed materjalid Lotmanilt ja Lotmanist. Sel moel avaneks võimalus ühe keskkonna kaudu saada terviklikum ülevaade Lotmani elust, loomingust ja pärandist ning avastada nendevahelisi seoseid. Veebikeskkonna teostamine sai võimalikuks Eesti Teadusagentuuri toetuse abil.

Valminud keskkond tutvustab interaktiivsel ajajoonel olulisemaid sündmuseid Lotmani elus. Lotmani elurada oli täis ootamatuid pöördeid ja väljakutseid ning samas näitab, kuidas keeruliste aegade kiuste ja väikeses ülikoolilinnas töötades on võimalik jõuda teadusmaailma tippu. Olulisteks elementideks selles oli nii juhus, koostöö kui ka palavikuline publitseerimine.

Tuntuse tõi Lotmanile tema teadustöö ning valminud veebikeskkond annab võimaluse Lotmani ideedega tutvumiseks läbi tema enda tööde ja tema tööde tõlgenduste. Keskkond annab ülevaate Lotmani teostest ning kokku on koondatud tema eesti keeles ilmunud ja veebisti kättesaadavad artiklid. Meediaarhiivi on kokku kogutud Lotmani kajastused filmis, televisioonis, raadios, ajakirjanduses ja kunstis. Ennekõike tema kolleegide, õpilaste ja sõprade mälestuste kaudu, aga ka Lotmani kuulsa „Vestluste“ telesarja kaudu avaneb meil ligipääs Lotmani isikule, karakterile ja legendaarsele esinemislaadile. Selleks, et Lotmani teaduspärandiga tutvumist hõlbustada, täieneb keskkond elava entsüklopeedia vormis ka Lotmani olulisemate ideede ja mõistete tutvustustega. Samuti võib lehelt leida üldhariduskoolides kasutamiseks mõeldud õppematerjale, mis aitavad Lotmani ideede kaudu erinevaid kultuurinähtuseid ja tekste uurida ja mõtestada.

Veebikeskkonna eesmärgiks on muuta Lotmani pärand kättesaadavamaks, hõlbustada sellega tutvumist, uurimist ja uurimis- või loovtöödes kasutamist. Mitmepalgelise sisuga keskkond pakub rohkelt uurimis- ja avastamisrõõmu kõigile, kes soovivad Lotmanit või Lotmani abil ümbritsevat maailma mõistma õppida.

Autor: Katre Pärn
Avaldatud: 18.12.2022

Õpilaste teadusfestival 2024 autasustamine

Õpilaste teadusfestivali autasustamine 2024

Õpilaste teadusfestival 2024 kutsub osalema!

Õpilaste teadusfestival 2024

Kuidas teha mõjusat posterettekannet?

Kuidas teha mõjusat posterettekannet?